Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1612-14-7993-233r

Wouter soone Cornelis Jan Willemssoon van Gorp, als man ende momboir Anna sijne huijsvrouwe ende Gerit soone wijlen Gerit Willemssoon Veramelvoirt als man ende momboir Engela sijne huisvrouwe, gesusteren dochteren wijlen Cornelis Janssoon de Beir, een stuck saijlandt v lopensaet ofte daer omtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als tselve gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt inde Langestraet aldaer tusschen erffenisse Jan Cornelis Janssoon de Beir deen sijde ende tusschen erffenisse Peter Cornelis Jan Meussoon dander sijde, streckende vande erffenisse Cornelis Jan Antonis Jan Adriaen Smolders totten gemeijne straet ... Langstraet voorschreven ut dicebat legitime et hereditarie vendidit et supportavit (zoals zij zeiden heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Daniel soone Adriaen Gerit Vrancken als man ende momboir Jenneken sijne huijsvrouwe dochter Cornelis Janssoon de Beir voorschreven hennen swager met affgaen etc. warandiam etc, ende alle commer etc. dato et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832