Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1612-14-7993-241r

Jan soone Willem Willemssoon van Buel: een huijs, hoff mette gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende een lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als tselve gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Geridt Antonis Bartolomeussoon Verbundt deen zijde ende tusschen erffenisse den heer van Tilborch dander zijde ende oijck een eijnde hodende metten anderen eijnde aende gemeijnder strate, welcke huijs, hoff met turffschop metten erffenisse voorschreven Cornelis Frans Dircxssoon de voirschreve Jansoon vercocht hadde aen Anthonis Jan Herman Peterssoon van Heijst ende daernaer ... Antonis hem Jannen tselve wettelijck overgegeven heeft naadat bijde schepen brieffen daeraff binnen Tilborch ende Goirle gepasseert blijckende alsoo hij seijde heeft hij wederomme wettelijck overgegeven ende opgedragen Cornelis soone wijlen Jan Geritssoon de Bondt tsamen metten schepene brieffen ende andere .... ende met alle de rechte hem hierinne ennichssints toebehoirende met affgaen etc. .... ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. dach viii martij 1612.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832