Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1612-14-7993-241v

Hendrick soone Jan Willemssoon van Dijck als man ende momboir Marie sijnre huijsvrouwe Jan soone Sebastiaen Daniel Geritssen als man ende momboir Adriana sijnre huijsvrouw elck voir een vierendeel voor hen selven, Lenart soone wijlen Hendrick Jan Sijmons ende Adriaen soone wijlen Jan Geritssoon sijnde metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over Jannen ende Anna broeder ende sustere onmondige kijnderen Laureijs Hendrick Jan Sijmonssoon voir de twee resterende vierde delen daervoire deselve momboir ende toesiender in tegenwoordicheijt vande selve Jannen hen sterck maeckten ende gelooffden: een huijs hoff schuer turffschop metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende acht lopensaet ende negentien roijen ende een halff roije metter mate begrijpende gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen tCreijvenne aldaer tusschen erffenisse Jan Jacob Jan Sijmons deen zijde, ende tusschen erffenisse Gerit Huijbert Daniel Geritssoon dander zijde, streckende vande erffenisse Cornelis Peeter Jan Stevenssoon totter gemeijnder strate: Alsoo zij seijden hebben zij wettelijck ende erffelijck naer drije sondaechsche proclamatien ten affhange voir alle man ende met consent vanden heere vercocht overgegeven ende opgedragen Cornelisen soone Geridt Daniel Gerit Hermanssoon, tsamen met alle de rechten hij hierinne ennichssints toe behoirende met affgaen etc. ende hebben gelooft de voirschreven Hendrick ende Jan op hen selven ende op alle henne goeden ende de momboir ende toesiender onder verbant des onmondige kijnderen oock goeden hebbende ende vercrijgende elck henne portie te waren als men los ende vrij erffen schuldich is te waren: ende dit vercopen overgeven opdragen ende vertijen altijt vast ende stentich te houden ende inde name ende qualiteijt voirschreven te doen houden sonder ennich wederseggen ende alle commer of calangie daerop comende altemael aff te doen denselven: vuijtgenomen dat die voirschreven copere hiervuijt sal gelden seventien lopen roggen jaerlijx erffpachts aenden provisoren der Tafele des Heijligen Geest te betalen, noch twee stuijvers een oirt gewinchijns jaerlijx op Sinte Stevens dach aenden heere van Tilborch te betalen, noch vii gulden ende vijff stuijvers jaerlijx aen Cornelis Goijart Martenssoon staende te losschen metter somme van vierentnegentich carolus guldens volgende de geloofte daeraff sijnde, ende noch drije gulden xv st jaerlijx aen Anna weduwe Adriaen Pauwels Fels te betalen: ende voorts alle gebuerlijcke rechten tonderhouden naer ouder gewoonte ende daertoe dat hij copere sal gedoogen in gevalle Engele weduwe Laureijs Hendrix voor Sebastiaen Daniel Gerit Hermanssoon afflijvich worden, dat deselve Engele sal hebben de wooninge inde camers vanden huijse of inder schuere met het gebruijck van vier roijen hoeffs, daervoire deselve Engele soo wanneer zij daerinne sal comen wonen schuldich wesen aenden copere te betalen jaerlijx iiii gulden ende heeft hier inne Engele met Sebastiaen hare tegenwoordige man ende momboir haer tocht affgegaen .... sonder argelist datum et scabini ut supra (viii martij 1612).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832