Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1612-14-7993-246v

Jan soone Cornelis Adriaen Somers daer moeder aff was Margriete dochtere wijlen Peeter Jan Adriaenssoon voor sijn selven, Adriaen soone Geridt Huijbert Danielssoon als man ende momboir Marie sijnre huijsvrouwe dochtere Cornelis ende Margriete voirschreven oock voir sijn selven, Peeter soone Willem Hendrick Smolders vuijt name ende als procuratie hebbende van Peeteren ende Bernarden gebroederen soonen Cornelis ende Margriete voirgenoemd, sijnde deselver procuratie voir schepenen deser Heerlijckheijt ..., ende ons schepenen ondergeschreven oock gebleecken, in date den xxx maert 1611, ende deselve Peeter als toesiender alnoch met Adriaenen soone wijlen Adriaen Somers als momboir metten heere geordonneert over Adriaenen ende Cornelisen gebroederen onmondige kijnderen Cornelis ende Margriete voirschreven ende Geeridt soone wijlen Jan Adriaen Zegers ende Jan soone Jacob Jan Sijmons sijnde metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over Adriaenen ende Anna broeder ende sustere kijnderen wijlen Marten Dirck Martens welcke kijnderen deselve Marten vuijt Margriete dochtere Cornelis ende Margriete ... in haren iersten houwelijck ... verweckt ende vercregen hadde ende deselve Geridt alnoch ende Jacob als metten heere geordonnerde momboir ende toesiender over Marie onmondige dochter wijlen Niclaes Adriaenssen bij de selve Niclaes ende vuijt Margriete dochtere Cornelis ende wijlen Margriete voirschreven in haren tweede houwelijcke verweckt ende vercregen hadde ende voir welcke onmondige de voirschreven momboir ende toesiender respective hen sterck maeckten ende gelooffden: de hellicht in ombedeijlt in een stuck beemde eertijts vander gemeijnte innegenomen tot heije weije ende beemdt liggende daeraff dander hellicht Adriaen Geridt Peeter Maes Sgenen is toebehoirende den geheelen beemdt sesthien lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn, als tselve gelegen is binnen der parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten teijnden den Langendijck, voor d'Oude Tilborchs Broeck, aldaer tusschen erffenisse Denijs Hendrick Smolders deen zijde, ende tusschen erffenisse Niclaes Hendrick Niclaes Voskens dander zijde, streckende vanden dijck voir her voirschreven oudt Broeck liggende totter gemeijnte van Tilborch ende Goirle: Alsoo zij seijden: hebben zij wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedragen Jannen soone wijlen Jan Danielssoon van Beurden d'oude met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. vuijfgenomen dat de copere des heeren schauwe van dit stuck erffenisse eertijts geordonneert tonderhouden naer oude gewoonte dach xxviii martij 1612 scabinij Brock et Swagemaeckers.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832