Menu

Documenten

Document R-1612-14-7993-248r

Eva dochtere wijlen Cornelis Janssoon van Gierle nagelaten weduwe wijlen Aert Wouter Ooms vuijt crachte van seeckere testamente gemaeckt doir denselven Aerden haren man voir schepenen der Vrijheijt van Oisterwijck in dato den negensten dach der maent van februari s inden jare 1611 dwelck ons schepenen ondergeschreven volcomentlijck is gebleecken ende tot tgeen hiernaer volgen sal doir den voirschreven Aerden hare man wel geautoriseert ende volmachticht ende Dirck soone wijlen Antonissoon de Ruijter als man ende momboir Marie sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Cornelis Janssoon van Gierle voirschreven: een stuck zaijlants twee lopensaet vierenveertich roijen ende een vierdedeel roijen metter mate begrijpende gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten inde Creijvensche strate aldaer tusschen erffenisse Peeter Jacob Sijmons deen zijde, ende tusschen erffenisse Cornelis Adriaen Willem Goijartssoon hem op huijden door dese vercoperen opgedragen ende dwelck erffen soo groot als dit stuck erffen wesen moet dander zijde, streckende van eenen gemeijnen voetpadt of kerckpadt totter gemeijnder strate geheijten de Creijvensche strate ut dicebant legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (zoals zij zeiden hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Danielen soone Sebastiaen Daniel Gerit Hermanssoon met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. datum xxvi martij 1612 scabini Brock et Spaendoncq.

Dieselve: een stuck zaijlants twee lopensaet vierenveertich roijen eende een vierdedeel roijen metter mate begrijpende gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten inde Creijvensche strate aldaer tusschen erffenisse Daniel Sebastiaen Danielssoon hem doir de vercoperen op huijden gevest deen zijde ende tusschen erffenisse Marten Jan Marten sGenen dander zijde streckende van eenen gemeijnen voet padt oft kerckpadt totter gemeijnder strate geheijten de Creijvensche strate ut dicebant legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (zoals zij zeiden hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Cornelisen soone wijlen Adriaen Willem Goijartssoon met affgaen etc. warandiam (te waren) etc. ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. dach et scabini ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832