Menu

Documenten

Document R-1612-14-7993-256v

Aert soone wijlen Jan Geritssoon de Bondt nagelaten weduwaer Marie sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Jan Goijaert Crillarts vuijt crachte ende machte van seeckere testamentelijcke dispositie tusschen den selve Aerde ende Marie gepasseert voir broeder ... van Oeckel .... op de ... octobris 1610, welcke testamentelijcke dispositie ons schepenen volcomentlijck is geblecken: een stuck zaijlants twee lopensaet min acht roijen of daer ontrent begrijpende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetsche geheijten inde Langstraet aldaer tusschen erffenisse de kijnderen Gerit Willemssoon Veramelvoirt deen zijde ende tusschen erffenisse de voorkijnderen Niclaes Hendrick Niclaes Voskens dander zijde, streckende vande erffenisse Adriaen Aert Fiers totten gemeijne strate geheijten de Langstrate voorschreven ut dicebat legittime et hereditarie vendidit et supportavit (zo zij zeiden heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Marten soone wijlen Jan Marten sGenen met affgaen etc. warandiam etc. dit vercopen etc. ende alle commer etc. dach xij maij 1612. Scabini Brock et Swagemaeckers.
Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832