Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1612-14-7993-263r

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven inne propren persoone is gecommen ende gecompareert Willem soone Gheridt Gheridt Adriaen Gerit Meussoon wel bij sijne verstande gesondt van lichame gaende staende ende sijne vijff sinnen wel volcomen ende machtich soo tselve voor eenen ijegelijcken dewelcke den selven aenschouwende volcomentlijck was blijckende ende heeft overmits hij alsnu van .... buijten slandts hem te begeven gemaeckt sijne testamente lesten ende vuijterste wille in maniere hiernaer beschreven volgende: te weten dat hij testateur gewilt ende vuijterlijck begeert of hij afflijvich worden sonder wederomme binnen Tilborch te comen of wettige oir ofte kijnderen van sijnen lijne geprocreert te hebben dat alle sijne goeden haeffelijck ende erffelijcke waer of wat plaetschen deselve geleghen mochten wesen egeene daeraff vuijtgescheijden sullen werden aenveert ende behouden bij Geriden sijn testateurs vader omme deselve te moghen minderen meerderen ende daeraff in ... van sijne broeders of susters te mogen disponeren ende vercoopen sonder tegenseggen van ijemande in alle de voirschreven goeden de voirgenoemde vader inne institu ... institutionerende as eeniche erffgenaem midts desen ende heeft hij testateur alnoch begeert dat deselve Geridt sijne vader de voirschreven goeden sal mogen regeren verhueren verpachten ende jaerlijx innecomen daeraff ontfangen sonder ijemants tegenseggen in vuegen alof hij testateur tegenwoordich ende present sijnde ... of hanteren souden cunnen sonder ennige macht naedere als dese te ... doen blijcken. Alle dwelck hij testateur heeft verclaert te wesen sijne wille, begeerte ende uijtterste ... dwelck hij begeert dat bij eenen ijegelijcken sal werden naergegaen achtervolgt ende onderhouden sonder dat ijemant hem daertegens sal opponeren met ennigerhande rechten d'erffelijcke of wettelijcke in enniger manieren sonder argelist dach iii julij 1612 scabini Brock et Swagemaeckers.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832