Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1612-14-7993-269v

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voir ons schepenen onderges. inne propre persoonen sijn gecomen ende gecompareert Adriaen soone wijlen Anthonis Cornelis Wouterssoon ter eenre, ende Jan de Roij Hermanssoone schouteth deser Heerlijcheijt uijten name van Jannen soone wijlen Matheus Adriaenssoon woonende tot Wasbeeck als man ende momboir Jenneken sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Anthonis voirschreven ende voir welcken Jannen de voirgenoemde schouteth van weghen sijne officie overmits sijne weijgeringh ende onwillicheijt hem met onsen consente sterck maeckende ende gelooffden ter andere zijden, ende hebben van seecker hiernaerbeschreven stuck zaijlandts de voirs Adriaenen en Jannen toebehoirende ende ombedeijlt sijnde drije loopensaet ende drije roijen of daeromtrent begrijpende gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse der weduwe metten kijnderen Jan Goijart Peeter Genen deen zijde, ende tusschen erffenisse Goijart Laureijssoon vander Sande dander zijde, streckende vander erffenisse derselve weduwe met hare kijnderen ende oock Adriaen Geridt Adriaen Geridt Meussoon d'oude totter gemeijnder strate seeckere erffdeijlinge aengegaen in maniere hiernaer beschreven volgende,

Overmits der welcke alsoo is de voirschreven Adriaenen te deele bevallen de gerechte hellicht van dit stuck zaijlandts aende westen zijde ende voirschreven Jannen de Roij ten behoeffens van Jannen Matheussoon de gerechte hellicht aende oisten zijde van dit stuck zaijlandts alles gelijck t selve alsnu behoirlijck is affgepaelt ende belangende de eijcke opgaende boomen sal elck der voirschreven partijen daeraff behouden tegens tsijne vier deselve boomen, ende de negen eijcke boomen soo deselven int gescheijdt is staende sal dije blijven gemeijn ende halff, ende halff, alsoo zij seijde op welcke hellicht inne die stuck zaijlandts ende boomen voirschreven partijen deen tot die anders behoeffen volcomentlijck hebben vertegen met overgeven ende affgaen etc. gelovende super se etc. die voirschreven Adriaen met Jannen Jan Hermans de hier sijnen momboir op hen selve ende op alle sijnen goeden, ende de voirgeschreven ... super bona ... habita et habenda dit vercopen overgeven etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat die voirschreven Adriaen vuijt die hellicht hen hiervorens toegedeijlt sal gelden jaerlijx iii st cijns aende erffgenamen Lucas van Amerzoijen ... die voirschreven Jan v penningen gewincijns vuijt tsijne aende heer van Tilborch op Sinte Stevens dach te betalen, sonder argelist, dach xx augustij 1612 scabinij Brock et Spaendoncq.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832