Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1613-14-7994-36v

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voir ons schepenen ondergeschreven inne propre personen sijn gecomen ende gecompareert Cornelis sone wijlen Adriaen Adriaen Somers nagelaten weduwaer Margriete sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Peeter Jan Adriaenssoon voir sijn selven: Adriaen soone Cornelis ende Margriete voirschreven oock voor sijn selven, Adriaen soone Geridt Huijbert Danielssoon als man ende momboir Marie sijne huijsvrouwe dochtere Cornelis ende Margriete voirs. oick voir sijn selven, Peeter soone Willem Hendrick Smolders met Adriaen soone wijlen Adriaen Adriaen Somers sijnde metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over Cornelissen onmondige soone Cornelis ende Margriete voirgenoemd Jan Jacob Jan Sijmonssoon ende Geridt soone wijlen Jan Adriaen Zegerssoon sijnde metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over Adriaen, Anna ende Marie broeder ende gesusters onmondige kijnderen wijlen Marten Dirck Martenssoon bij deselve Martenen ende vuijt wijlen Margriete sijne huijsvrouwe dochtere Cornelis ende wijlen Margriet voirgeschreven verweckt ende vercregen sijnde daervoire deselve momboirs respective hen sterck waren maeckende, ende deselve Adriaen ende Adriaen metten voirgenoemde momboirs alnoch als t recht van vuijtcoop hebbende van Bernarden ende Peteren gebroederen soonen Cornelis ende Margriete voirgeschreven, ende de voirschreven Adriaen soone Geridt Huijbert Danielssoon als t recht van vuijtcoope hebbende van Jannen oock soone Cornelis ende Margriete voirgeschreven daervoire zij respective ende soo veel die voirschreven vuijtcoope elcke aengaende is hen sterk waren maeckende, ende hebben vanden erffelijcken goeden daervuijt de voirschreven Margriete is verstorven, ende die de voirgenoemde Cornelis tot noch toe ennichssints beseten heeft seeckere erffdeijlinge aengegaen in manieren hiernaer beschreven volgende,

Overmidts der welcke soo sal die voirschreven Cornelis hebben houden ende ten rechte van tochte besitten: een huijs hoff metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende vijff lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t selve gelegen is binnen die prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen t Creijvenne aldaer tusschen erffenisse die kijnderen Marten Dirck Martenssoon midts desen toegedeijlt deen zijde ende tusschen erffenisse Peeter Jacob Jan Sijmonssoon dander sijde, streckende vande erffenisse Daniel Sebastiaen Danielssoon, totter gemeijnder strate, noch een stuck zaijlandts geheijten de Cruijsacker anderhalff lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t selve gelegen is binnen de prochie ende plaetse voirschreven, aldaer tusschen erffenisse Peeter Jacob Jan Sijmonssoon voirschreven deen zijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Geridt Huijben ende Cornelis onmondige voirschreven dander zijde, streckende vande erffenisse der weduwe mette kijnderen Jan Adriaen Gijsberts van Beurden totter erffenisse Jan Peeter Jan Sijmonssoon, ende noch een stuck erffen tot weije liggende twee lopensaet off daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn alst selve gelegen is binnen dese prochie ende plaetse voirschreven, aldaer tusschen erffenisse de gemeijn strate deen zijde ende oock deen eijnde ende tusschen erffenisse Adriaen, ende Adriaen met de onmondige kijnderen Marten Dirck Martenssoon dander zijde, hodende metten anderen eijnde aen erffenisse Adriaen Adam Cornelissoon,

Waertegens die voirschreven Adriaen soone Cornelis ende Margriet voirgenoemd sal hebben houden ende erffelijck voir sijne portie besitten: een stuxken zaijlandts een lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen t Creijvenne aldaer tusschen erffenisse Cornelis onmondige soone Cornelis sijn broeder hem midts desen toegedeijlt deen zijde, ende tusschen erffenisse die kijnderen Marten Dirck Martenssoon dander zijde, streckende vande erffenisse Daniel Sebastiaen Danielssoon voirschreven totter gemeijnder strate, noch tderde gedeelte onbedeijlt in een stuck erffenisse tot weije liggende int geheel twee lopensaet of daeromtrent begrijpende gelegen binnen die prochie ende plaetse voirschreven, aldaer tusschen erffenisse Cornelis sijn vaders hem midts desen toegedeijlt deen zijde, ende tusschen erffenisse Cornelis Peeter Jan Reijnen dander zijde, streckende vander erffenisse Adriaen Adam Cornelissoon totter gemeijnder strate, ende noch ... inden timmer van een der schuere staende op erffenisse Cornelissen sijnen vader te deele gevallen ter plaetschen voirschreven,

Waertegens die voirschreven Adriaen sal hebben houden ende erffelijck voir sijne portie besitten soo midts .... voirschreven: een stuck zaijlandts twee lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn ast selve gelegen is binnen die prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen t Creijvenne aldaer tusschen erffenisse Jan Geridt Peeter Maes sGenen deen zijde, ende tusschen erffenisse Cornelis sijn swagers hem midts desen toegedeijlt dander zijde, streckende vande erffenisse Daniel Sebastiaen Danielssoon, totter gemeijne strate, noch de hellicht onbedeijlt in een stuck zaijlandts geheijten den Cruijsacker anderhalff lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn ast selve gelegen is binnen de prochie ende plaetse voirschreven, aldaer tusschen erffenisse Cornelis sijn sweervaders hem midts desen toegedeijlt deen zijde, ende tusschen erffenisse Jan Peeter Jan Sijmonssoon dander zijde, streckende vande erffenisse der weduwe metter kijnderen Jan Adriaen Gijsbertssoon van Beurden totter erffenisse Jans voirschreven, noch tderde gedeelte onbedeijlt in een stuck erffen tot weij liggende twee lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie ende plaetse voirschreven aldaer tusschen erffenisse Cornelis sijn sweervader hem midts desen toegedeijlt deen zijde, ende tusschen erffenisse pro ut, ende regenoten Adriaen, ende noch deen hellicht onbedeijlt inden timmer van dander schuere gestaen op erffenisse Cornelisen sijnen sweervader midts desen toegedeijlt binnen de prochie ende plaetse voirschreven,

Waertegens die momboir van Cornelis onmondige soone Cornelis ende Margriet voirschreven ten behoeve desselffs te deele is bevallen ende sal hebben houden ende erffelijck voir sijne portie besitten, een stuxken zaijlandts een lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn ast selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen t Creijvenne aldaer tusschen erffenisse Adriaen sijn broeders deen zijde, ende tusschen erffenisse Adriaen sijn swagers dander sijde, streckende vander erffenisse Daniel Sebastiaen Danielssoon voirschreven, totter gemeijnder strate, noch de hellicht onbedeijlt in een stuck zaijlandts geheijten den Cruijsacker anderhalff lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn alst selve gelegen is binnen de prochie ende plaetse voirschreven aldaer tusschen erffenisse Cornelis sijn vader hem midts desen toegedeijlt deen zijde, ende tusschen erffenisse Jan Peter Jan Sijmonssoon dander zijde, streckende vander erffenisse der weduwe metter kijnderen Jan Adriaen Gijsbertssoon van Beurden totter erffenisse Jans voirschreven, ende noch tderde deel onbedeijlt inden timmer van een der schuere staende op erffenisse Cornelis sijns vader midts desen toegedeijlt binnen de prochie ende plaetse voirschreven,

Waertegens de momboir ende toesiender vande onmondige kijnderen Marten Dirck Martenssoon te deele is bevallen ende sullen houden hebben ende erffelijck ten behoeve vande onmondigen besitten, een stuck zaijlandts een lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn as t selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen t Creijvenne aldaer tusschen erffenisse Adriaen Cornelis Adriaen Somers hem midts desen toegedeijlt deen zijde, ende tusschen erffenisse Cornelis onmondige soone oock Cornelis voirschreven dander zijde, streckende vande erffenisse Daniel Sebastiaen Danielssoon totter gemeijnder strate, noch tderde deel onbedeijlt in een stuck erffen tot weije liggende twee lopensaet of daeromtrent int geheel begrijpende gelegen binnen de prochie ende plaetse voirschreven aldaer tusschen erffenisse Cornelis Adriaen Adriaen Somers hem midts desen toegedeijlt deen zijde, ende tusschen erffenisse pro ut in ... Adriaen Cornelis, ende noch den timmer van een turffschop staende op erffenisse Cornelis voirschreven te deel bevallen binnen de prochie ende plaetse voirschreven,

Op welcke parchelen voirgeschreven die voirnoemde comparanten deen tot des anders behoeff volcomentlijck hebben vertegen met overgeven ende affgaen in manieren daertoe behoirlijck ende gewoonlijck sijnde ende hebben gelooft op hen selven ende op alle henne goeden ende momboir ende toesiender onder t verbant der onmondiger kijnderen daervoire zij gelooft hebben oock goeden hebbende ende vercrijgende dit vertijen overgeven affgaen ende dese erffdeijlinge altijt vast ende stentich te houden ende in henne name te doen houden sonder ennich wederseggen, ende alle commer of calangie daerop comende altemael aff te doen malcanderen, vuijtgenomen dat die voirschreven Cornelis vuijt het parcheel hem hiervoirens toegedeijlt sal gelden jaerlijx deen hellicht van seven carolus gulden aen Goijarden Mateus ... te betalen, noch die hellicht van ses carolus guldens ende vijff stuijver jaerlijx aen Jannen Jan Gerit Meussoon te betalen, noch aen Aleijdt weduwe Michiel Jan Denijs Meijnaerts drije gulden ende vijff stuijvers jaerlijx te betalen, ende noch deen hellicht van iiii st cijns aen Lucas van Amersoijen jaerlijx op Sinte Dionijs dach te betalen, waertegens de voirschreven Adriaen, Cornelis ende de onmondige kijnderen Dirck Martens elck voor een vijffde deel ende de voirschreven Adriaen Geridt Huijben voir twee vijffde deelen van deen hellicht vande commer ende cijns jaerlijx sullen betalen, ende voirts dat elck alle gebuerlijcke rechten tegen t sijne sal onderhouden soo verre dat dese erffenisse respective daerinne gehouden mochten wesen, welcke rente pachten ende cijnsen ende gebruijckelijcke rechten hiervoirens benoemt deselve deijlluijden alsoo sullen gelden onderhouden afflosschen quijten ende vrijen ten dage ende termijnen daertoe staende ende geordonneert sijne, dat nijemandt van hen daeraff beschadicht sal wesen in ennicher manieren welverstaende nochtans of op dese gedeelten enniche andere commer sijnde of last niet recht meer quame dan benoemt shiet dat zij denselven alsoo van ende malcanderen sullen helpen affdragen dwelck zij deen den anderen ende elck onder t verbant als voir gelooft hebben sonder oppositie van recht te volbrengen, met expresse conditie hierinne alnoch toegedaen alsoo de portie Cornelis der deijlluijden vader ende sweer toegedeijlt, beter worden is dan de hare die sijne kijnders ende kijnder kijnders daertegens te deele is bevallen, dat in ... van dijen dese sijne kijnderen ende kijnders kijnderen naer doode vande selven Cornelis dese beterschappe sullen genieten van Bernarden, Peeteren ende Jannen oock soone Cornelis ende Margriete voirschreven de somme van ses hondert carolus gulden eens .... hem Cornelisen den vader toegedeijlt sullen mogen ... waerinne deselve Cornelis heeft geconsenteert ende bekent dese deijlinge onder dese conditie ende limitatie gepasseert ende aengegaen te sijn sonder argelist, datum xix martij 1613, scabinij Swagemaeckers et Hendrick.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832