Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1613-14-7994-39r

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven inne propre personen sijn gecomen ende gecompareert Adriaen: ende Adriaen soone Geridt Huijbert Danielssoon als man ende momboir Marie sijnre huijsvrouwe broeder ende sustere kijnderen Cornelis Adriaen Adriaen Somers: bijden selven Cornelisen ende vuijt Margriete sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Peter Jan Adriaenssoon wettelijck verweckt sijnde ende hebben hen bedanckt, goede momboir die Peeter Willem Hendrick Smolders over hen ende henne goeden ennichssintz mach hebben gehadt bekennende daeraff wel ende deugdelijck verheucht ende gecontenteert te sijn, ende over sulcx geloven deselve comparante onder t verbant van henne personen ende allen henne goeden hebbende ende vercrijgende dat zij denselven Peeteren ter saecke van dese nijet ende sullen manen ... noch molesteren in enniger manieren dach et scabini ut supra (xix martij 1613, Swagemaeckers et Hendrick).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832