Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1613-14-7994-70r

Adriaen, Geridt, Jan ende Jacob gebroederen, soonen wijlen Jan Geridt Adriaen Geridt Meussoon, Steven soone wijlen Marcelis Hairman als man ende momboir Lijsbeth sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Jans voirschreven voor hen selven ende de voirschreven Geridt alnoch met Jannen soone Cornelis Peeter Gijsbert Stevenssoon sijnde metten heere geordonneerde momboir ende toesiender soo zij voir .... over Geriden ende Marie broeder ende suster onmondige kijnderen wijlen Willem soone wijlen Jan Geridt Adriaen Gerit Meussoon voirschreven daervoor zij hen sterck waren maeckende een stuckxken zaijlandts sevenenveertich roijen of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t selve gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten t Creijven aldaer tusschen erffenisse Adriaen Gerit Adriaen Gerit Meussoon d oude deen zijde ende tusschen erffenisse Gerit Geridt Adriaen Gerit Meussoon dander zijde, streckende vander erffenisse Adriaen .... totter strate geheijten de Creijvense strate ut dicebant legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (zoals zij zeiden hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Adriaen soone wijlen Geridt Adriaen Geridt Meussoon voirschreven met affgaen etc. warandiam etc. (te waren etc.) ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. dach xxii octobris 1613 scabini Brock et SwagemakersZoeken in website: De Hasselt voor 1832