Menu

Documenten

Document R-1613-14-7994-7r

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven inne propre persoonen sijn gecomen ende gecompareert Willem soone Corstiaen Jan Denijs Meijnarts daer moeder aff was Wouterken dochtere wijlen Aert Wouter Anthonissoon, Jan soone Willem Jasper Peter Huijben als man ende momboir Marie sijne huijsvrouwe, Willem soone Michiel Willem Joost Berijs Eelkens als man ende momboir Jacomijne sijne huijsvrouwe gesusteren dochteren Corstiaen ende wijlen Wouterken voirgeschreven alle voir hen selven, Jan soone Herman Cornelissoon d'oude as toesiender over Jannen, Anthonissen, Marie, Nicolae, Jenneken ende Danielkens onmondige kijnders wijlen Jan Corstiaen Jan Denijs Meijnarts, daer moeder aff is Cornelia dochtere wijlen Jan Cornelis Wouterssoon ende Cornelis soone wijlen Nicolaes Jan Sijmons als momboir met ... als tot desen toesiender over Niclasen, Jannen, Wouteren, Marie, Anna ende Adriana gebroederen ende gesusteren onmondige kijnderen wijlen Jan Niclaes Jan Sijmonssoon, bij den selven Jannen ende vuijt Heijlwich sijne huijsvrouwe dochtere Corstiaens ende wijlen Wouterkens voirgeschreven wettelijck verweckt ende vercregen sijnde: ende voor welcke onmondigen de momboir ende toesiender respective ... derselver onmondiger kijnderen ... hen sterck maeckten ende gelooffden, ende hebben van de erffelijcke goederen daervuijt de voirschreven Wouterken is verstorven ende waerinne de voirgenoemde Corstiaen sijn recht van tochte heeft affgegaen seeckere erffdeijlinge aengegaen in manieren hiernaerbeschreven volgende,

Geen goederen in de Hasselt.



Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832