Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1613-14-7994-81v

Geertruijdt dochter wijlen Jan Adriaenssoon die men noemdt Verkerck nagelaeten weduwe wijlen Niclaes Adriaen Zegers met eene momboir bij haer hiertoe gecozen ende metten heere gegeven alsoo als recht is voor soo veel de tochte in seeker hiernaervolgens sal aengaende is, voor haer selve; Adriaen soone Jan Cornelis Mutssarts als man ende momboir Adriana sijne huijsvrouw dochter wijlen Jans ende Geertruijdt voorschreven ende Jan soone wijlen Jans ende oock Geertruijdts voorgenoemd bij naere mondich sijnde ende tot meerdere verseeckerheijt? geassisteert met Adriaenen soone Adriaen Vrancken sijnde sijne naeste ... dewelck was maeckende: een stuck zaijlandts een lopensaet vierenveertichdalff roijen of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt inde Langstraet aldaer tusschen erffenisse Jan Cornelis Cornelissoon de Beer deen zijde, ende tussen erffenisse Adriaen Willem Michiel Willem Laureijssoon dander zijde, steckende vande erffenisse Gerit Gerit Willemssoon Veramelvoirt totter gemeijne strate ut dicebat legitime etc. Peeteren soone Cornelis Jan Meussoon met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat de coper hiervuijt sal gelden iij oirt cijns aende ... van Onser Lieve Vrouwe aultaer binnen de kercke van Tilborch te betalen, dach xi december 1613, scabini Swagemakers et Hendrickx.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832