Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1614-14-7994-106v

Gheridt, ende Huijbert soone Cornelis Corstiaen Lenartssoon Verbundt als man ende momboir Marie sijnre huijsvrouwe broeder ende suster kijnderen wijlen Jan Michiel Jan Denijs Meijnarts ii derde gedeelte ombedeijlt in een stuck erffenisse eertijts affgebreckel.. sijnde int geheel vijff lopensaeten off daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn as t selve gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen t Creijvenne, aldaer tusschen erffenisse Jan Embregt Jan Meussoon ende Peter Jacob Jan Sijmonssoon deen zijde: ende tusschen de gemeijn strate dander zijde, streckende vander erffenisse Jan Gerit Peeter Maes sGenen totter erffenisse der weduwe mette kijnderen Peeter Jan Heijliger Crillarts: en noch twee derde gedeelten ombedeijlt in een stuck erffen tot heije beheijndt liggende sesst lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn astselve gelegen is binnen der prochie ende plaetse voirschreven aldaer tusschen erffenisse ... deen zijde ende tusschen erffenisse ... dander zijde, streckende van der erffenisse ... totter ... Alsoo zij seijden hebben zij wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedragen Jannen soone wijlen Michiel Jan Denijs Meijnarts voiregeschreven hennen broeder ende swager respective met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen des heeren schauwe vanden waterlaet ... dierste stuck erffen lopende naer oude gewoonte tonderhouden: ende voorts over dierste stuck erffen te moeten wegen allen den genen die daerover recht van wegen hebbende sijn gelijck tgeene stuck erffen oock wederomme geweeght sal worden over derffenisse Jan Gerit Peter Maes sGenen eertijts hieraffgedeijlt dach et scabinij ut supra (xxxi januarij 1614, Mutssartz et Bardwijck).

Dieselve twee derde gedeelten ombedeijlt in een stuck erffen tot heije liggende een lopensaet ende xxx roijen of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen t Creijvenne aldaer tusschen erffenisse ... deen zijde ende tusschen erffenisse ... dander zijde, streckende van der erffenisse ... totter erfffenisse ... ut dicebant legitime (zoals zij zeiden heeft wettelijk) etc. Janen soone wijlen Michiel Jan Denijs Meijnarts hennen broeder ende swager respective met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832