Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1614-14-7994-111r

Gheridt soone wijlen Michiel Jan Denijs Meijnaerts ende Huijbert soone wijlen Cornelis Corstiaen Lenartssoon als man ende momboir Marie sijnre huijsvrouwe dochter wijlen Michiels voiregeschreven: een stuck zaijlandts vijff lopensaet metter mate begrijpende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten t Creijvenne aldaer tusschen erffenisse Jan Cornelis Cornelissoon de Beer hem op huijden door desen vercoperen gevest deen zijde, ende tusschen erffenisse der kijnderen Peter Jan Heijliger Crillarts dander zijde, streckende vander erffenisse Jan Peeter Jan Sijmonssoon d oude totter gemeijnder strate ut dicebant legittime etc. (zoals zij zeiden, hebben wettelijk etc.) Jannen soone Sebastiaen Daniel Gerits Hermanssoon met affgaen etc. warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk) ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. datum et scabini ut supra (x februari 1614, mutssarts et Bardwijck).

In de marge:
Ontnadert door Jannen soone wijlen Michiel Jan Denijs Meijnarts voir deen helft ende Jan soone Cornelis Cornelissoon de Beer voor dander helft promitentis obligantis etc. dach xxv januarij 1615 scabini Swagemakers et Bardwijck.

Die selve een stuck zaijlandts twee lopensaet ende tweentwintich roijen, ende een derdedeel roije metter mate begrijpende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten t Creijvenne aldaer tusschen erffenisse Cornelis Peeter Jan Reijnen met sijne kijnderen deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Sebastiaen Danielssoon hem op huijden door dese vercoperen gevest sijnde dander zijde, streckende vander erffenisse der kijnderen Jan Geridt Beijkens totter gemeijnder strate ut dicebant legitimme etc. (zoals zij zeiden, hebben wettelijk etc.) Jannen soone wijlen Cornelis Cornelissoon de Beir met affgaen etc. warandiam etc. (te waren etc.) ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat de coper de gerechticheijdt van der soije liggende aenden noorden zijde van dit stuck zaijlandts sal onderhouden ende welcke soije voor deen helft .... soo de vercoperen verclaerden sonder argelist datum et scabini ut supra.

In de marge:
Overgelaten aen Geriden soone Cornelis Peeter Jan Reijnen bij de selve Cornelisen ende vuijt Marie sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Peter Gerit Reijnen wettelijck verweckt ende vercregen sijnde cum ... et litteris dach xi januarij 1615 scabini Bardwijck et Mutssarts.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832