Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1614-14-7994-111v

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voir schepenen ondergeschreven inne propre personen sijn gecomen ende gecompareert Jan soone wijlen Cornelis Cornelissoon de Beir als man ende momboir Marie sijne huijsvrouwe ende Jan soone Hendrick Denijs Hendrick Wouterssoon als man ende momboir Anna sijne huijsvrouwe gesusteren dochteren Jan Gerrit Beijkens ter eenre ende Jan soone wijlen Michiel Jan Denijs Meijnaerts ter andere zijde: ende hebben bekent bekennende midtsdesen behoirlijcke erffmangeling aengegaen te hebben van seeckere erffenisse hiernaervolgende,

Overmits dewelcker soo sullen die voirschreven ierste Jannen vande voirgenoemde Jannen Michiel Jan Denijs hebben houden ende erffelijck besitten: een stuck zaijlants twee lopensaet of daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen t Creijvenne aldaer tusschen erffenisse Jan Peeter Jan Sijmonssoon doude deen zijde, ende tusschen erffenisse vande voirschreven twee Jannen dander zijde, streckende vander erffenisse Jan Peeter Jan Sijmonssoon voirschreven, totter erffenisse der kijnderen Peeter Jan Heijliger Crillarts,

Waertegens die voirschreven Jan Michiel Jan Denijs Meijnaerts sal hebben houden ende erfflijck besitten een stuck zaeijlants oock twee lopensaet of daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen die prochie ende plaetse voirschreven aldaer tusschen erffenisse Sijmon Peeter Jan Reijnen met meer andere deen zijde, ende tusschen erffenisse Peeter Jacob Jan Sijmonssoon dander zijde, streckende vandie erffenisse Adriaen Adriaen Cornelis Somers totter erffenisse vande voirschreven twee Jannen hieraenliggende, alsoo zij seijden, op welcke parchelen die voirnoemde comparanten deen tot des anders behoeff volcomentlijck hebben vertegen met overgeven etc. et promiserunt etc. elck sijne parchelen te waren als men los etc. ende dit vertijen overgeven ende dese erffmangeling etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat elck deser comparanten sal gedogen de wegen die van rechts wegen hierover bevonden mochten worden te gaen, sonder argelist, datum et scabini ut supra (x februarij, scabini Mutsarts et Bardwijck).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832