Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1614-14-7994-136r

Kennelijck is eenen ijegelijcken: Alsoo Cornelis soone wijlen Willem Willemssoon can Eijck geleden omtrent drijendertich jaren hadde vercocht ende voir schepenen deser Heerlijckheijdt gegeven Hendricken soone wijlen Cornelis Janssoon de Crom als man ende momboir Willemken sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Willem Willemssoon van Eijck vs sijnen swager de hellicht van eender herberghe geheijten de Swane te weeten huijs hof ende cleijn huijsken schuer metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende binnen deser parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aenden Hovel, aldaer tusschen erffenisse alsnu Geridt Geridt Adriaen Geridt Meussoon met sijne kijnderen deen zijde, ende tusschen seeckeren lijckwech dander zijde, streckende vander erffenisse alsnu der weduwe metten kijnderen Jan Dielis Swagemakers totten Hovel voirschreven, ende daertoe alnoch deen hellicht al ombedeijlt in seeckere stuck zaijlandts int geheel acht lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn ast selve gelegen is binnen der parochie voirschreven ter plaetschen geheijten inde Koeijstrate, aldaer tusschen erffenisse alsnu Jan Hermanssoon de Roij met sijne kijnderen deen zijde, ende deselve met Marten Cornelis Stevenssoon dander zijde, streckende vander erffenisse alsnu der kijnderen Adriaen Jacobssoon van Aelst totter gemeijnder strate ende welcke voirschreven hellichte eensdeels na des affsterven van sijn comparants vader ende moeder ende eensdeels nades d'affsterven van Marie sijne sustere op hem waren vervallen, Allet soo hij verclaerde, ende want overmidts de gepasseerde oirloge inden jare 1581 waerinne tprotocolle der schepenen alhier op den huijse van Loon in bewaringe sijnde aldaer doir de quaet willige is te nijet gemaeckt ... verstaet ende ... dat ..... wordt dese opdrachte inne denselven protocolle geregistreert geweest te sijne waeromme nijet mogelijck is omme de brieffen tot verseeckeringe des voirschreven Hendrix weduwe ende hare kijnderen te cunnen oppedienen daeromme so eest dat op huijden date deses inne propren persoone is gecomen ende gecompareert de voirgenoemde Cornelis comparant, ende heeft op de voirschreven hellichten andermael gerenuntieert ende vertegen ten behoeffen van Willemkens oock dochtere wijlen Willem Willemssoon van Eijck sijne sustere haer ten rechte van tochte ende hare wettige kijnderen doir Hendricken Cornelissoon de Crom vuijt haer verweckt sijnde derffrechte daeraff te blijven met overgeven ende affgaen in manieren daertoe behoirlijck ende gewoonlijck sijnde, gelovende super etc. dit vertijen etc. ende alle commer etc. bekennende oock den iersten penninck metten lesten ter saecke van desen ontfangen te hebben, Allen dwelck aldus gepasseert sijnde soo heeft de voirschreven Willemken haren broeder ter vrientschappen geschoncken al sulcke xxx gulden daeraff dese comparant den vs sijnen swager gelooft voir schepenen alsnu verclaert heeft die midts desen cesseren doodt ende crachteloos blijven sal sonder argelist date v aprilis 1614 scabini Mutsarts et Bardwijck .Zoeken in website: De Hasselt voor 1832