Menu

Documenten

Document R-1614-14-7994-154r

Huijbert soone Joist Willemssoon de Beer bij den selven Joisten ende vuijt wijlen Lijsbeth sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Antonius Jan Adriaen Smolders wettelijck verweckt ende vercregen sijnde in presentie van Joisten sijnen vader diewelcke ten eijnde tgeene hiernaevolgende tot beter effect sorteren mach sijn recht van tochte heeft affgegaen ten behoeffe van Huijberden sijnen soone voirschreven, alle alsulcke versterff recht ende actie van versterffen te weten het vijffde gedeelte ombedeijlt als hem naer doode van Joisten sijnen vader aencomen mitsgaders tgeen midts afflijvicheijt van wijlen Lijsbeth sijne moeder op hem alreets is vervallen of gesuccedeert, ende daertoe tgene oock naer doode van Willemken sijne sustere is verstorven in alle ende ijegelijcke erfflijcke goeden wiens of tot wat plaetschen deselve gelegen sijn of namaels bevonden sullen mogen wordden tware in hardden in weecken in hoogen in droogen in diepen in leegen egeene derselver daeraff vuijtgescheijden, alsoo hij seijde, heeft hij wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedragen Cornelisen soone Joist Willemssoon de Beer ende wijlen Lijsbeth voiregeschreven sijnen broeder met affgaen etc. et promisit predictus venditor (en heeft de voornoemde verkoper) dit vercopen etc. ende alle commer etc. allen dwelck aldus gepasseert sijnde soo heeft de voirschreven Huijbert Joisten sijnen vader wederomme inne dese tochte gestelt ende geconsenteert dat hij deselve wederomme genieten ende prouffieteren sal ... als hij deselve voir het affgaen genoten ende geprouffiteert heeft dach xvi juli 1614, scabinij Mutssarts et Bardwijck.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832