Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1614-14-7994-159v

Cornelis soone wijlen Denijs Peeter Wouterssoon Vermee ende Corstiaen soone wijlen Peeter Jan Eelkens als man ende momboir Anna sijne huijsvrouwe gesusteren? dochtere wijlen Denijs Peeter Wouterssoon Vermee voorschreven voor hen selven ende Daniel soone wijlen Goesen van Oisterwijck daer moeder aff was Jenneken dochtere wijlen Peeter Wouterssoon Vermee voor hem selve ende mede hem sterck maeckende voir Marie sijne sustere absent sijnde Catharina weduwe wijlen Wouter Peeter Wouterssoon Vermee met Peeteren haren soone Peeteren soone Jan Gijsbert Zegers als man ende momboir Anna zijne huijsvrouwe Willems soone wijlen Cornelis Janssoon van Beurden als man ende momboir Geertruijdt sijner huijsvrouwe gesusteren dochteren wijlen Peeters ende Catharina voorschreven voir hen selven ende mede hen sterck maeckende voir Barbara oock dochtere Peters ende Catharina voorgenoemd alnoch hen sterck maeckende voir Wouteren soone wijlen Mateus Huijbertssoon als man ende momboir Judich sijne huijsvrouwe oock dochtere wijlen Peeters ende Catharina dicwels voorschreven Marie dochtere Joost Willemssoon de Beer nagelaten weduwe Jan Peeter Heijmers van welcken Jannen moeder was Jenneken dochter wijlen Peeter Wouterssoon Vermee voorschreven Huijbert soone wijlen Jan Antonissoon voir haer selven ende de voirgenoemde Joist ... Huijberden voirgeschreven as tot dese alleenlijck geordonneerde momboir ende toesiender over Peeteren, Jenneken ende Anna broeder ende gesusteren onmondige kijnderen wijlen Jans ende Marie voirgeschreven ende deselve Huijberd ende Joist alnoch ... ende sterck maeckende voir Adriaen Willemssoon woonende binnen die stadt van Rotterdam als man ende momboir Lijsbeth sijne huijsvrouwe oock dochtere wijlen Jan Peeter Heijmers ende Marie voirgeschreven, vier sesde gedeelte onbedeijlt in alle ende ijegelijcke de haeffelijcke ende erffelijcke goeden van ende naer doode van Jannen Dircxs Tielmans van Gestel ende Lijsbeth dochter Peeter Wouterssoon Vermee sijne huijsvrouwe sijn aengecomen ende midts testament hen vergunt ende gemaeckt sijnde waer tusschen wijens of wat plaetschen deselve gelegen sijn ofte namaels bevonden sullen mogen worden tware in harden in weecken in hooghen in droogen in diepen in laegen egeene ... daeraff vuijtgescheijden ut dicebant legitime etc. (zoals zij zeiden, hebben wettelijck etc.) Peeteren soone wijlen Cornelis Jan Meussoon als man ende momboir Magdalena sijner huijsvrouwe dochtere wijlen Wouter Peter Wouterssoon Vermee voirschreven voor de helft ende Pauwelsen soone Jan Mateussoon nagelaten weduwaer Machtelt sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Gijsbert Willem Goijartssoon bijde selve Gijsberden natuurlijck verweckt sijnde vuijt Catharina dochter wijlen Dirck Tielmans van Gestel voirschreven vercregen sijnde hem ten rechte van tocht ende sijne wettige kijnderen vuijtte voirschreven Catharina verweckt die recht daeraff te blijven voir dandere helft met affgaen etc. et promiserunt venditores (en hebben geloofd de verkopers) super se etc. (op zich etc.) mitsgaders dandere daervoir zij hen sterck gemaeckt hebben ondert verbant die selve goeden dit vercopen etc. ende alle commer etc. ende ten eijnde inne toecomende tijde van die .... soo sijn voir ons innen propre personen gecomen ende gecompareert Cornelis Gerit Daniels ende Cornelis Gijsbert Gerit Beijkens as naeste gebueren die onmondige voirschreven ende hebben beijde .... sonder argelist, datum et scabinij ut supraZoeken in website: De Hasselt voor 1832