Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1614-14-7994-169v

Kennelijck sij eenen ijegelijcken dat voir ons schepenen ondergeschreven inne propere persoonen sijn gecomen ende gecompareert Peeter ende Jan gebroeders soonen wijlen Huijbert Peter Jan Adriaenssoon bij deselve Huijberden ende Lucia sijne huijsvrouwe dochter wijlen Herman Gheridt Hermanssoon wettelijck verweckt ende vercregen sijnde Hendrick soone Jasper Hendrick Verschueren als man ende momboir Marie sijne huijsvrouwe dochter Huijbert ende Lucia voirschreven voor hen selve ende deselve Hendrick alnoch met Peeteren soone wijlen Huijbert voirschreven voir Peeter ende Jenneken broeder ende susteren kijnder wijlen Cornelis Jan Peeterssoon voir den selven Cornelis ende vuijt Marie voirschreven in haeren iersten houwelijck wettelijck verweckt ende vercregen sijnde, Cornelis soone wijlen Gijsbert Gerrit Beijkens als man ende momboir Jenneken sijne huijsvrouwe, ende Jan soone wijlen Goijart Adriaen Pessen van Oudtheusden als man ende momboir Anna sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Huijbert ende Lucia voirschreven oock voir hen selve ende de voirschreven comparanten alnoch vuijtten ... sterck maeckende voir Herman absente ende innocente? soon wijlen Huijbert ende Lucia voirschreven .... ende hebben van seeckere hiernaerbeschreven erffenisse naer doode der voirs. Huijbert en Lucia voirgeschreven op hen vervallen seeckere erffdeijlinge aengegaen in vuegen ende manieren hiernaerbeschreven volgende: In den iersten is te weten dat ......

Waertegens den voirschreven Peeteren, Jannen ende Jannen soone wijlen Goijart Adriaen Pesser vuijten name van sijne huijsvrouwe sullen hebben houden ende erffelijck voir henne portie besitten, een huijs, hoff, schuer, schaepskoije, turffschop metten gronde ende erffenisse daer aen liggende ende daertoe behoirende ende zaijlandt weije ende boomgaert seven lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie voirschreven ter plaetsche geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Jan Peter Hendricxsoon deen zijde, ende tusschen erffenisse Geridt Daniel ... Hermanssoon dander zijde, streckende vande erffenisse Adriaen Aert Fiers totten gemeijne straete, noch een stuck zaijlants geheijten ... twee lopensaet acht ende .... roijen off daer ontrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t selve gelegen is binnen de prochie ende plaetse voirschreven aldaer tusschen erffenisse Adriaen Aert Fiers voirschreven deen zijde, ende tusschen erffenisse de kijnderen Jan Hendrixsoon de Wael dander zijde, streckende vande erffenisse Adriaen Aert Fiers voirschreven totter erffenisse Jan Huijbert Leijten, noch een stuckxken zaijlandts vijff vierdevaetsaet off daer ontrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t selve gelegen is binnen de prochie ende plaetse voirschreven, aldaer tusschen erffenisse Cornelis Geridt Danielssoon deen zijde, ende tusschen erffenisse Jan Huijbert Leijten dander zijde, streckende vande erffenisse Adriaen Aert Fiers ... voirschreven totter erffenisse de weduwe metter kijnderen ... Anthonis ...,

Waertegens die voirschreven Hendrick ende Cornelis vuijtten name henne huijsvrouwe te deele bevallen ende sullen t samen hebben houden ende erffelijck metten voirkijnderen ... Hendricx huijsvrouwe besitten, een stuck erffenisse tot zaijlandt ende weije liggende geheijten het ... metten heijdries tsamen aen malcanderen vijff loopensaet off daer ontrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t selve gelegen is binnen de prochie ende plaetse voirschreven, aldaer tusschen erffenisse der kijnderen Jan Hendrixsoon de Wael, de kijnderen Adriaen Aert Fiers, ende Peeteren Jans ende Hendricken voirschreven ten deele bevallen deen zijde, ende tusschen erffenisse de provisoren der taefelen der Heijligen Geest, de kijnderen... ende Cornelis Jan Meussoon met meer andere dander zijde, streckende vande erffenisse Adriaen Aert Fiers kijnderen, totter erffenisse Adriaen Gerit Meussoon, ende ... stuck erffenisse tot weije liggende drije lopensaet of daer ontrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t selve gelegen is binnen de prochie ende plaetse voirschreven, aldaer tusschen erffenisse Jan Jan Danielssoon van Beurden de oude deen zijde, ende tusschen erffenisse Herman Cornelissoon van Heijst met Goijart Goijartssoon de Cardmaker dander zijde, streckende vande erffenisse Herman Cornelissoon van Heijst met sijne kijnderen, totten gemeijnder straete, alsoo zij zeijden, de welcke huijsinge landt ende weije de voirgenoemde deijlluijden volcomentlijck deen tot des ander behoeff hebben vertegen met overgeven ende affgaen in maniere daertoe behoirlijck ende gewoonlijck sijnde,
....... dach xv octobris 1614.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832