Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1614-14-7994-171r

Peter soone wijlen Huijbert Peeter Jan Adriaenssoon bij den selve Peeteren ende vuijt Lucia sijne huijsvrouwe dochter wijlen Herman Gerit Hermanssoon wettelijck verweckt ende vercregen sijnde en Jan soone wijlen Goijart Adriaen Pessen van Outheusden als man ende momboir Anna sijne huijsvrouwe dochter wijlen Huijbert ende Lucia voirgeschreven, alle alsulcken versterff recht ende actie van versterven als hen naer doode van den voorschreven Huijberden ende Lucia is vervallen ende verstorven over alle hen midts seeckere deijlinge opden xv octobris lestleden aengegaen, te deel is bevallen in alle ende ijegelijcken de erffelijcken goeden bij den voirschreven Huijberden ende Lucia achtergelaten egeene derselver daeraff vuijgescheijden legittime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen soone wijlen Huijbert Peter Jan Adriaenssoon voirschreven ende Lucia voirgeschreven met affgaen etc. ... alle commer ... novembris 1614, scabinij WagemakersZoeken in website: De Hasselt voor 1832