Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1614-14-7994-171v

Hendrick soone Jaspar Hendrick Verschueren als man ende momboir Marie sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Huibert Peter Jan Adriaenssoon bij de selve Huijbert ende vuijt wijlen Lucia sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Herman Gerit Hermanssoon wettelijck verweckt ende vercregen sijnde,

Cornelis soone wijlen Gijsbert Gerit Beijkens als man ende momboir Jenneken sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Huijbert ende Lucia pro ut .... een stuck erffenisse tot weije liggende drije lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen die prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Jan Jan Danielssoon van Beurden doude d'een sijde ende tusschen erffenisse Herman Cornelissoon van Heijst ende Goijart Goijartssoon de Cardmaker dander zijde streckende vande erffenisse Herman Cornelissoon van Heijst met sijne kijnderen vs. totten gemeijnder strate ut dicebat legitimme etc. Jannen soone wijlen Jan Danielssoon van Beurden vs. met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat die voirschreven Jannen hier vuijt sal gelden ... jaerlijcx gewinchijns aende heer van Tilborch op Sint Stevensdach te betalen, dach et scabinij ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832