Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1614-14-7994-175r

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven inne propre persoonen sijn gecomen ende gecompareert Pauwels soone Jan Mateus Smidts ende Peter soone Cornelis Jan Meussoon ende bekende van seeckere hiernaerbeschreven erffenisse hen tsamen onbedeijlt toebehoirende ende bij hen gecocht vanden erffgenamen wijlen Jan Dircxssoon van Gestel ende Lijsbeth sijne huijsvrouwe seeckere erffdeijlinge aengegaen in vuegen, maniere hiernaer beschreven volgende,

Overmits de welcke soo sal de voirschreven Pauwels hebben houden ende erffelijck voir sijne portie besitten: een stuxken zaijlants ... lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Jan Cornelis Jan Meussoon deen zijde, ende tusschen erffenisse Peter voirschreven d'welck erffenisse soo groodt als dit stuxken erve moet dander zijde, streckende vande erffenisse Gerit Gerit Willemssoon Veramelvoirt totter erffenisse Jan voirschreven, noch een stuxken zaijlants een lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie ende plaetsche voirschreven aldaer tusschen erffenisse Pauwels met sijne kijnderen deen zijde ... ende tusschen erffenisse Cornelis de Beir weduwe? metter kijnderen dander zijde, streckende vander erffenisse Pauwels met sijne kijnderen voirschreven totter gemeijnder straet,

Waertegens die voirschreven Peter sal hebben houden ende erffelijk besitten, een stucxken zaijlants vijff vierdevaetsaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t selve gelegen is binnen de prochie ende plaetsche voirschreven, aldaer tusschen erffenisse sijn Pauwels hiertegens gedeijlt deen zijde, ende tusschen erffenisse der kijnderen Cornelis Cornelis de Beir dander zijde, streckende vande erffenisse Gerit Gerit Willemssoon Veramelvoirt waerover die twee stucken lants van vijff vierdevaetsaet wech sijn hebbende totte erffenisse Adriaen Gerit Adriaen Gerit Meussoon, alsoo zij seijden op welck parcheelkens die voirgenoemde deijlluijden deen tot des anders behoeff volcomentlijck hebben vertegen met affgaen etc. ende hebben gelooftsuper etc. dit vercopen overgeven mits dese erffdeijlinge altijt vast etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat de voirschreve Peter over sijn parcheelken sal weghen d'erffenisse van Pauwels daeraen liggende met behemelde beesten ende ... te onderhouden de schouw waterlaeten mette ... naer oude gewoonte ... verder is oock geconditioneert dat aengaende .... voirschreven vuijt te reijcken dat zij deijlluijden deselve half dit jaer? sullen betalen, tsamen met alle andere lasten opde voirschreven goeden alhier gedeijlt .... dach et scabinij ut supra ().Zoeken in website: De Hasselt voor 1832