Menu

Documenten

Document R-1614-14-7994-177v

Kennelijck sij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven inne propere persoonen sijn gecomen ende gecompareert Cornelis soone wijlen Gijsbert Gerit Beijkens ter eenre, ende Peeter soone wijlen Cornelis Jan Meussoon ter andere zijde, ende hebben van seeckere hiernaerbeschreven erffenisse seeckere erffmangeling aengegaen in vuege ende manieren hiernaerbeschreven volgende,

Overmidts de welcken soo sal de voorschreven Cornelis hebben, houden, ende erffelijck vande voorschreven Peeteren, besitten een stuck zaijlandts anderhalff lopensaet of daerontrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt inde Langstraet, aldaer tusschen erffenisse Adriaen Geridt Meussoon deen zijde, ende tusschen erffenisse de weduwe metter kijnderen Gijsbert Gerit Beijkens dander zijde, streckende vande gemeijne strate totter erffenisse de weduwe metter kijndere voorschreven,

Waertegens de voorschreven Peeter vande voorschreven Cornelisen sal hebben, houden ende erffelijck besitten een stuck erffenisse tot zaijlandt ende weije aen malcanderen liggende geheijten t'zaijlandt het Lachlant? ende de weije den Heijdries, tsamen vijff lopensaten of daerontrent begrijpende nochtans alsoo groodt etc. binnen de prochie ende plaetsche aende Hasselt voorschreven, aldaer tusschen erffenisse de kijnderen Jan Hendricxssoon de Wael, de kijndere Adriaen Aert Fiers ende Jan Huijbert Peter Jan Adriaenssoon deen zijde, ende tusschen erffenisse der provisoren der Taefel der Heijlige Geest binnen Tilborch, de kijnderen Meus Jan Meussoon met meer andere dander zijde, streckende vande erffenisse der kijndere Adriaen Aert Fiers voorschreven totter erffenisse Adriaen Gerit Meussoon alsoo zij seijde, op welck parchelen de voorgenoemde comparanten deen tot des anderen behoeff volcomentlijck hebben vertegen met affgaen etc. promittens super se et bona elck dese erffenisse te waren als men los ende vrij etc. ende dit overgeven affgaen ende dese erffmangeling altijt vast etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat de voorschreven Peeteren stuck erffenisse .... sal wegen de kijnderen Ariens Aert Fiers, de kijnderen Jan Hendricxssoon de Wael, ende Jan Huijbert Peter Jan Adriaenssoon ende voorts alle de gene die daerover regt van wegen hebben, sonder argelist, datum ... december 1614, scabinij Swagemakers et Baerdwijck.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832