Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1614-14-7994-179r

Jan soone Huijbert Peeter Jan Adriaen Smolders: een schaepskoije eertijts eene wooninge geweest hebbende metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende inne alsulcke vuegen grootten ende manieren als tselve gelegen ende affgepaelt is binnen dese prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Jan Peeter Hendricksen deen zijde ende tusschen erffenisse Jans vercoper dander zijde streckende vandie erffenisse gemeijnder strate totten erffenisse dieselffs Jans vercopers ende Jan Peeter Hendricx voirschreven aldaer spits vuijtlopende ut dicebat legitime et hereditarie vendidit et supportavit (zoals hij zeide heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen soone wijlen Jan Jan Cornelissoon de Beer met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat die voirschreven copere aende zuijdenzijde beneffens die erffenisse des vercopers int gescheijdt sal leggen eene hegge daermede dese erffenisse aldaer van malcanderen ... sullen sijn, ende alsoo dat hij vercopere egeene schade door de vercopere .... vande voirschreve hegge commende allene trecken ende genieten? ende daertoe dat hij copere sal gedogen dattet water vande messie die vercopere voirde schaepskoije tot strate aff sal trecken door een greppel aldaer liggende, soo tselve water die afftreck daervoire tot noch toe gehadt heeft ende dattet voirhoif nijet breder sal wesen dan breede vandie schaepskoije tegenwoirdich wesende is, sonder argelist, datum xxii decembris 1614, scabinij Spaendoncq et Baerdwijck.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832