Menu

Documenten

Document R-1614-14-7994-183r

Jan soone wijlen Peeter Jan Sijmonssoon d'oude ende Jan soone wijlen Michiel Jan Denijs Meijnarts als man ende momboir Paulijna sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Peter Jan Sijmonssoon een huijs hoff mette der hellicht vande gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende int geheel seste lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn astselve gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Postelstraet aldaer tusschen erffenisse Jan Michiel Adamssoon deen zijde ende tusschen erffenisse de weduwe Denijs Peeter Danielssoon dander zijde streckende vander erffenisse Sijmon Peeter Jan Reijnen totter gemeijnder strate ut dicebat legitime (zoals zij zeiden heeft wettelijck) etc. Jannen soone wijlen Peter Jan Sijmonssoon de jonge dijde tevoiren de helf vander erffenisse voirschreven was toebehoirende met affgaen etc. warandiam (te waren) etc. dit vercopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat de voirschreven coper hiervuijt sal gelden iii st van alsulcken cijns als men aende erffgenamen Lucas van Amerzoijen schuldich is te betalen, ende alnoch iii oirt jaerlijx aenden erffgenamen Jan Adriaen Gijsbart van Beurden te betalen dach xxxi december 1619.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832