Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1614-14-7994-183v

Jan soone wijlen Peeter Jan Sijmonssoon de jonge een stuck zaijlandts twee lopensaet of daer omtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn astselve gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen t Creijvenne aldaer tusschen erffenisse Jan Peeter Jan Sijmonssoon d'oude sijn broeder deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Michiel Jan Denijs Meijnarts dander zijde, streckende vander erffenisse Adriaen Goijart Jan Michielssoon, totter erffenisse Jans doude sijn broeder voirschreven ut dicebat legittime (zoals hij zeide heeft wettelijk) etc. Jannen soone wijlen Michiel Jan Denijs Meijnarts als man ende momboir Paulijna sijnre huisvrouwe dochtere wijlen Peeter Jan Sijmonssoon voirschreven met affgaen etc. warandiam (te waren) etc. ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat die voirschreven coper hiervuijt sal gelden ...van v st iii oirt aende Bisschop der stadt van sHertogenbosch jaerlijx te betalen ende thecken tonderhouden hangende voir de woninge aende hoeck vande hoff sijn ... dach et scabini ut supra (xxxi december 1614).

Dieselve Jan de jonge ende Jan Michiel Jan Denijs Meijnarts prout inde voirgaende qualiteijt een stuck zaijlants twee lopensaet xxxvii roijen of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Postelstrate, aldaer tusschen erffenisse Sijmon Peeter Jan Reijnen deen zijde, ende oock deen eijnde ende tusschen erffenisse Jan Michiel Jan Denijs vs dander zijde ende oock dander eijnde ut dicebant legitime (zoals zij zeiden hebben wettelijck) etc. Jannen doude soone wijlen Peeter Jan Sijmonss met affgaen etc.warandiam (te waren) ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. dach et scabinij ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832