Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1614-14-7994-98r

Gheridt soone wijlen Daniel Gheridt Hermanssoon vuijtten name van Cornelisen soone wijlen Peeter Jasper Peeter Huijben als man ende momboir Aleijdt sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Huijbert Daniel Gheridt Hermanssoon bij den selven Huijberden ende vuijt Jennekens sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Cornelis Adriaen Cornelis Smolders wettelijck verweckt ende vercregen sijnde in presentie der selver Jennekens die overmidts hare tochte in tgene hiernaervolgende sal cum tutore volcomentlijck heeft geconsenteert ende voor welcken Cornelisen deselve Gheridt door volcomen procuratie hem door Cornelisen gegeven ende gepasseert voor schepenen der Vrijheijdt van Turnhoudt op den xxii novembris lestleden onder met eenen groenen zegel daeroppe gedruckt onderteeckent ... schepenen volcomentlijck hem sterck was maeckende t'derde gedeelte ombedeijlt in alle ende ijegelijcke de erffelijcke goederen van ende naer doode van Jenneken des voirschreven Cornelis swager op hem te vervallen waer oft tot wat plaetschen deselve alhier binnen dese prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen t Creijven gelegen sijn egeene derselve daeraff vuijtgescheijden ut dicebat legittime etc. (zoals hij zeide heeft wettelijck etc.) Gheriden soone wijlen Huijbert Daniel Geridt Hermanssoon ende Jennekens voiregeschreven met affgaen etc. et promisit super bona ... dit vercopen etc. ende alle commer etc. dach et scabinij ut supra (januarij 1614, Brock et Hendricks).

Quo facto is Jenneken wederomme in tochte gestelt scabinij et dach ut supra ...Zoeken in website: De Hasselt voor 1832