Menu

Documenten

Document R-1615-14-7994-198r

Geridt soone Gerit Meus Adriaenssoon bij den selven Geriden ende vuijt wijlen Digna sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Adriaen Adriaenssoon van Osch wettelijck verweckt ende vercregen sijnde: t'zeste gedeelte ombedeijlt in alle ende ijegelijcke den haeffelijcken goeden die den voirschreven Geridts vader tegenwoordich besittende is ende ennichssints metter doodt ruijmen sal ende daertoe alnoch alsulcke seste gedeelte oick ombedeijlt in alle ende ijegelijcken der erffelijcke goeden die des voirschreven Geridts vader hebbende ende besittende is gelegen onder Hollandt als onder den lande van Breda waer ofte tot wat plaetschen deselven aldaer bevonden mochten worden egeene der selve daeraff vuijtgescheijden alsoo hij seijde heeft hij wettelijck ende erffelijck met consent ende int bij wesen van Geriden sijnen vader overgegeven ende opgedragen Adriaen soone wijlen Peter Gijsberts van Seelst als man ende momboir Adriana sijne huijsvrouwe ende Thomas soone Cornelis Goijart Martenssoon as man ende momboir Heijlwich sijnre huijsvrouwe gesusteren dochteren Geridt Gerit Adriaen Meussoon ende Digna voirgeschreven sijne swagers met affgaen ende vertijen als dat gewoonlijck ende recht is ende heeft gelooft die voirschreven Gerit ... op hem selven ende op alle sijne goeden hebbende ende vercrijgende dit vertijen overgeven ende affgaen altijt vast ende stentich te houden ende in sijnen name te doen houden sonder ennich wederseggen ende alle commer of calangie daerop comende altemael aff te doen, des soone Geridt die voor sijn Gerit Geritssoon vader vanden voirgenoemde sijne crachte ende machte inne dese seste deel voirschreven gelijck hij voor date van dese transporte de selve gehadt heeft dats te weeten dat hij soo verre hij die ... hadde omme daeraff te leven oft te vercopen dat hij t selve sal mogen doen soo naer ... der costume daeronder alle dese goeden gelegen sijn tselve is behoirende ende ten eijnde dat die voirschreven Adriaen ende Thomas van dit sesten deel der erffelijcke goeden ... .... mochten wesen soo heeft die voirschreven Gerit ... geinstitueert Herman de Roij secretaris alhier omme ende uijt sijnen name ter plaetse daer t selve ... bevonden sal worden tselve inne deser maniere ofte anderssints te ... ende te doen registreren met alsulcke renuntiatie als tselve tot voldoening ... Adriaen ende Thomas behoirlijck wesen sal, gelovende oock onder verbant als voir alles tonderhouden ende naer te gaen tgene desen aengaende door den ... secretaris ennichssints gedaen sal worden ... enniger manieren dach xxxi januarij 1615, scabini Bardwijck et Mutssarts.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832