Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1615-14-7994-207v

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven inne propre persoonen sijn gecomen ende gecompareert Adriaen ende Sebastiaen gebroederen soonen wijlen Peeter Adriaen Cornelis Hermanssoon bij den selven Peeteren ende vuijt wijlen Geritken sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Hendrix van Spaendoncq wettelijck verweckt ende vercregen sijnde ende hebben van seeckere hiernaerbeschreven erffenissen hen naer doode van Hendricken hennen broeder aengecomen seeckere erffdeijlinge aengegaen in vuegen ende manieren hiernaerbeschreven volgende,

Overmidts der welcker soo sal die voorschreven Adriaen hebben houden ende erffelijck besitten de gerechte helf aende zuijden zijde van een stuck zaijlandts vier lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t selve gelegen is binnen der parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Postelstraet aldaer dit geheel stuck zaeijlandts gelegen tusschen doude erffenisse Sebastiaen voirschreven deen zijde ende tusschen erffenisse Daniel Adriaen Cornelis Mutsarts met sijne voirkijnderen dander zijde, streckende vander strate totter erffenisse Daniels met sijne voirkijnderen voirschreven daer nochtans eenen gemeijnen waterlaet tusschen beijde is liggende, Ende alnoch de gerechte hellicht aende zuijde zijde in een stuck erffenis tot saeijlandt ende eensdeels tot heij liggende binnen de parochie voirschreven ter plaetschen geheijten teijnde de Stockhasselt aldaer dir stuck erffen gelegen tusschen erffenisse de gemeijnte van Tilborch ende Goirle deen zijde, ende tusschen erffenisse der kijnderen Michiel Danielssoon dander zijde, streckende vander erffenisse Adriaen voirschreven hem te voirens toebehoirende totter erffenisse Jan Willem Marcelis Haermans

Waertegens die voerschreven Sebastiaen sal hebben, houden ende erffelijck besitten de gerechte hellicht aende noorde zijde inne den twee parchelen van erffenisse voirgeschreven: Alsoo sij seijden ende hebben deselve comparanten deene tot des anders behoeff daeroppe volcomentlijck verteghen met overgeven ende affgaen etc. et promisit super se (en heeft beloofd op zich) etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat de voirschreven deijluijden vuijt de parchelen elcken hier toe gedeijlt sullen gelden, elck deen hellicht in seven penningen cijns aen der erfgenamen Lucas van Amerzoijen te betalen, noch deen hellicht elck in 1 oirt gewinchijns aenden heere van Tilborch op Sinte Stevens dach te betalen alnoch elck deen hellicht van vii stuijvers oock gewinchijns jaerlijx aenden selven heere van Tilborch te betalen ende daertoe des heere schauwe van de waterlaet elck tegens tsijne tonderhouden welcke commer elcken hiervoirens benoemt die vs deijluijden etc. welverstaende etc. opten datum in forma dach xxi februarij 1615 scabini Bardwijck et Mutsaerts.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832