Menu

Documenten

Document R-1615-14-7994-223v

Willem soone wijlen Geridt Willemssoon Veramelvoirt alsulck versterff recht ende actie van versterff in alle ende ijegelijcke de haeffelijcken goeden ende prouffijtelijcke schulden als en midts de afflijvicheijt van wijlen Lijsbeth sijne suster bij testamente sijn aengecomen waer of tot wat plaetsche deselve .... egeene derselver daeraff vuijtgescheijden ut dicebat legitime etc. Geriden ende Adriaen soone Willem Michiel Willemssoon als man ende momboir Peterken sijne huijsvrouwe, broeder ende sustere kijnderen wijlen Geridt Willemssoon Veramelvoirt voirgenoemd sijne broeder ende swager met affgaen etc. et promisit super se etc. (en belooft op zich etc.) dit vercopen etc. ende alle commer etc. dach x aprilis 1615, scabinij ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832