Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1615-14-7994-245

Jan sone Jan Peterssoon die Wijze nagelaten weduwaer Lijsbeth sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Gerrit Willems Veramelvoirt vuijt crachte en machte van seeckere testamente tusschen hem ende sijne huijsvrouwe voor .... alhier gepasseert sijnde dwelcke ons schepenen onlangs is geblecken: een stuck zaijlants ...loopensaet ... roijen ... mate begrijpende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aent Creijvenne aldaer tusschen erffenisse Adriaen Adriaenssoon van ... deen zijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Geridt Meussoon dander zijde, streckende vande Creijvensche straet totter erffenisse Gerit Gerit Willemssoon Veramelvoirt ut dicebat Gijsberden soone wijlen Adriaen Gijben met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. .... dach ? octobris 1615. Scabini Baerdwijck et ...Zoeken in website: De Hasselt voor 1832