Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1615-14-7994-245r

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven inne propre persoonen sijn gecomen ende gecompareert Jan soone wijlen Huijbert Peter Jan Adriaenssoon ter eenre, ende Hendrick soone wijlen Denijs Hendrick Wouterssoon ter andere zijde, ende bekenden met malcanderen aengegaen te hebben seecker erffmangelingh vande naebeschreven erffenisse in manieren hiernaer beschreven volgende,

Overmidts den welcker soo sal den voirschreven Jan vande voirgenoemden Hendricken hebben houden ende erffelijck besitten een stuck erffen tot weije liggende van sijn Hendricx andere erffenisse affgepaelt sijnde vier roijen metter maten begrijpende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse derselffs Hendricx .... deen zijde ende oick deen eijnde, ende tusschen erffenisse sijn Jans dander zijde, ende oock deen eijnde aldaer tselve spits vuijtloopende,

Waertegens de voirschreven Hendrick vande voirgenoemde Jannen sal hebben houden ende erffelijck besitten een stuck zaijlants twee lopensaet vierendertich roijen oft daeromtrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ende ter plaetschen voirschreven aldaer tusschen erffenisse der erfgenamen Adriaen van ... daer een voetpadt tusschen beijde is liggende deen zijde ende oick deen eijnde ende tusschen erffenisse .... dander zijde, hodende metten andere eijnde aende erffenisse Jan Huijbert ... ut dicebantende hebben partijen deen tot des ander behoeff hieroppe volcomentlijck verthegen met affgaen etc. et promiserunt .... te waren etc. ende dit verthijen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat de voirschreven Hendrick vuijt sijn stuck erffen van ... vergelden iii oirt cijns aende heere van Tilborch op Sint Stevens dach te betalen, dach xxij junij 1615 scabini Bardwijck et ...Zoeken in website: De Hasselt voor 1832