Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1615-14-7994-250r

Jan soone wijlen Huijbert Peter Jan Adriaenssoon heeft geboden sijne blijckende penningen die hij seijde sijn eijgen te sijn, te weten goitspenninck verkoop ende schrijffgelt ende hooftpenningen omme metten recht van naederschappen te losschen te quiten ende te vrijen alsulck stuck erffenisse tot weije liggende drije lopensaet ende ... roijen of daeromtrent begrijpende gelegen liggende binnen der parochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse der kijnderen Herman Cornelissoon van Heijst deen zijde, ende tusschen erffenisse Goijaert Goijaertssoon de Cardmaecker dander zijde, streckende vande erffenisse Jan Jan Danielssoon van Beurden totter gemeijne straete, als  Cornelis Gijsbert Gerit Beijkens als man ende momboir Jenneken sijne huijsvrouwe docher wijlen Huijbert Peter Jan Adriaenssoon heeft vercocht Jannen Jan Danielssoon van Beurden ... promitens etc. obligans etc. dach ix novembris? 1615 scabinij Baerdwijck et ...



Zoeken in website: De Hasselt voor 1832