Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1615-14-7994-250v

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven inne propren persoone is gecomen ende gecompareert d'eersame Goijart Mateus Wouterssoon gesondt van lichame gaende staende, ende sijne vijff sinnen wel volcomen ende machtich soo 't selve opentlijck was blijckende ende heeft naer voirgaende deliberatie ende welbedachten voorrade gemaeckt voir sijnen testamente lesten ende vuijtterste wille tgene des ende alsoo hiernaerbeschreven is volgende: In den iersten heeft hij testateur verclaert mette vrienden sijnre huijsvrouwe ende oock sijnre tweede huijsvrouw al afflijvich geworden sijnde behoirlijck affscheijdt gemaeckt ende te hebben ende dat de vrienden der selver respective hebben genooten altgene deselve vuijt saecke van versterve ijets hadden te vereijschen in vuegen dat deselve vrienden over sijnre goeden die hij alsnu is besittende nijet en hebben te pretenderen in enniger manieren Item heeft hij testateur gemaeckt ende gelaten der fabriecke deser parochiale kercke van Tilborch de somme van een hondert carolus gulden tot twintich stuijvers Brabants tstuck gereckent sijnde, terstont naer sijnre afflijvicheijt vuitten gereetsten goeden bij hem testateur achter te laten betaelt ende vuijtgereijckt te wordden Item maeckt alnoch den provisooren der Taeffele des Heijligen Geest tot Tilborch ten behoeffne der selver Taeffele eene jairlijcke rente van seven carolus gulden staende ten laste van Cornelis Adriaen Somers vuit sijne onderpanden gelegen alsnu aen tCreijevenne te betalen, Ende procederende voirts totter dispositie van alle ende iegelijcke sijne haeffelijcke ende erffelijcke goeden waer off tot wat plaetschen deselve gelegen sijn ende waerover hij ennige macht heeft te disponeren, egeene derselver daeraff vuijtgescheijden heeft hij testateur gewilt ende vuijtterlijck begeert dat allen deselve sullen wordden geparteert, gedeijlt ende aenveert van twee zijden dats te weeten deen helft bij de vrienden ende erffgenamen van sijne vaders wegen ende dander hellicht bij de vrienden ende erffgenamen van sijne moeders wegen ende dit al staecksgewijze ende met alsulcken verstande dat sijne testateurs nichten ende neven alwaere datse waren inden tweeden derden vierden ende voirdere grade ende waeraff henne ouders overleden mochten wesen, ende sullen wordden gekent ende in plaetse van henne overleden ouders, Is oock bij hem testateur expresselijck gemaeckt begeert ende geordonneert, dat de kijnderen wijlen Jan Willem Mutsarts ende desselfs Jans kijnts kijnderen nijet mede en sullen wordden gekendt inne desen maecksele, maer dat deselve daervuijt sullen sijn en wesen gesecludeert ende vuijtgeslooten, ende dit al overmits seeckere redenen die hij testateur verclaert hem te ... maer dat met seclusie der selver alle dese voirengeschreven goeden sullen wordden geprouffiteert bij sijne andere vrienden van sijne vaderlijcke en moederlijcke wegen in twee zijde staeckgewijze inne alsulcker vuegen instituerende voir sijne erffgenamen midts desen alle welcke poincten ende articulen hij testateur heeft verclaert te wesen sijnen testamente lesten ende vuijttersten wille diewelcke hij begeert dat bij eenen ijegelijcken naergegaen achtervolght ende onderhouden sullen wordden sonder dat ijemant hem daertegens sal mogen opponeren met ennigerhande rechten in enniger manieren resererende nijettemin hij testateur dit testamente te mogen minderen meerderen ofte veranderen soo dickwels ende mennich... tselve hem goeduncken ende believen sal datum xi novembris 1615 scabinij Baerdwijck et Mutsarts.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832