Menu

Documenten

Document R-1615-14-7994-252r

Cornelis soone wijlen Gijsbert Gerit Beijkens een schuer metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoorende ... zaijlandt ende weije vijffdalf lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt inde Langestraet aldaer tusschen erffenisse .... Cornelissoon de Beer deen zijde ende tusschen erffenisse de weduwe Gijsbert Gerit Beijkens sijns moeder dander zijde, .... gemeijnde strate geheijten die Langestrate voirschreven ut dicebat legitime etc. (zoals zij zeide, heeft wettelijk etc.) Cornelissen soone wijlen Antonis Herman Janssoon ten behoeff sijn selfs ende voorts ten behoeve van Catarina dochter wijlen Gijsbert Gerit Beijkens weduwe wijlen Antonis voirschreven sijnen moeder met affgaen etc. warandiam etc. (te waren etc.) ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat ..... sonder argelist, dach xvi novembris 1615, scabinij Baerdwijck et Swagemakers.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832