Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1615-14-7994-252v

Jan soone wijlen Cornelis Gerit Hermanssoon van Heijst een stuck zaijlants ... of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als tselve gelegen is binnen die parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt inde Langestrate aldaer tusschen erffenisse .... streckende vandie erffenisse Anthonis Peeter Michelsoon totte gemeijne strate voirschreven die Langestrate ut dicebat legitime etc. (zoals hij zeide, heeft wettelijk etc.) Cornelis soone wijlen Gijsbert Gerit Beijkens met affgaen etc. warandiam etc. (te waren etc.) ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat die voirschreven coper hiervuijt sal gelden 1 oirt chijn aende erffgenamen Lucas van Amerzoijen, datum xvii novembris scabinij Baerdwijck et ....Zoeken in website: De Hasselt voor 1832