Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1615-14-7994-257r

Adriaen soone wijlen Willem Laureijs Willemsoon als man ende momboir van Peterken sijne huijsvrouwe dochter wijlen Geridt Willemsoon Veramelvoirt een huijs hoff schuer metten grond ende erffenisse daer aen liggende ende daertoe behorende vierdalff lopensaeten ofte daer omtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als tselve gelegen is binnen de parochie van Tilburg ter plaetse geheijten aen de Hasselt inde Langestraet aldaer tusschen erffenissen van Lenart Cristoffel Cornelissoon d'een sijde ende tusschen erffenissen Gerit sijn swager dander sijde, ende oock een eijnde, hodende metten andere eijnde aende gemeijne straet Langstraet voirschreven ut dicebat legitime et hereditarie vendidit et supportavit (zoals zij zeiden heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Gerit soone wijlen Gerit Willemssoone Veramelvoirt sijnen swager met affgaen etc. warandiam (te waren) etc. ende dit vercopen etc., allen commer etc., vuijtgenomen dat de voirschreve coper hiervuijt sal gelden vijff penningen van alsulcken cijns .... des heren schauwe te onderhouden naer oude gewoonte, datum scabini ut supra (... december 1615).

Deselve een stuck erffenisse tot weije liggende .... twee lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt inde Langstraet, aldaer tusschen erffenisse Cornelis Gijsbert Gerit Beijkens deen zijde ende tusschen erffenisse Pauwels Jan Mateussoon ende Hendrick Denijs Hendrick Wouterssoon dander zijde, streckende vande erffenisse Adriaen Gerit Meussoon die hierover geweeght moet worden totten erffenisse Gerit Cornelissoon de Beir ut dicebat legittime etc. Cornelis soone wijlen Gijsbert Gerit Beijkens tsamen mette gerechticheijt van den weg steege vander voirschreven Langstrate aff hijer toebehorende met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercoopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat de coper hierover alnoch sal moeten wegen derffenisse Hendrick Denijs Hendrick geheijten het het Bleck? daeraff vercoperen op huijden den voirschreven Peterken opgedragen sijnde, datum et scabini ut supra.

Deselve een stuck erffenisse tot weije liggende geheijten het Bleck? twee lopensaet of daer omtrent begrijpende nochtans alsoo groot etc. Tilborch ad locum dictum (ter plaatse geheten) inde Langestrate aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Adriaen Gerit Meussoon deen zijde ende tusschen erffenisse Pauwel Jan Mateussoon dander zijde, streckende vande erffenisse Cornelis Gijsbert Gerit Beijkens waerover dit stuck erffenisse geweeght moet worden totten erffenisse Gerit Willemssoon Veramelvoirt ut dicebat legittime etc. Hendricken soone wijlen Denijs Hendrick Wouterssoon tsamen metten wech voirschreven.... seecker steeghe comende vande Langstrate totten erffenisse Cornelis Gijsbert voirschreven met affgaen etc. warandiam (te waren) etc. ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. dach et scabini ut supra.

Deselve een stucxken saijlants een lopensaet ende ... roijen .... begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetsche geheijten inde Creijvense ackeren aldaer tusschen erffenisse Goijart Willem Jannensoon Vermeer deen zijde ende tusschen erffenisse Gerit Gerit Willemssoon Veramelvoirt dander zijde, streckende vanden erffenisse Goijart voirschreven totten ....oock voirschreven ut dicebat legittime etc. Goijart soone wijlen Willem Janssoon Vermeer voirschr. t samen met de gerechticheijt vande wech vande Langstraet over derffenisse ende die stede Gerit Gerit Willemss Veramelvoirt voirschreven hem toebehoirende met affgaen etc. warandiam (te waren) etc. dit vercopen etc. ende alle commer etc. dach et scabini ut supra.

Deselve een stuck zaijlants geheijten den Roijenberch drije lopensaeten of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de parochie van Tilborch ter plaetsche geheijten teijnde de Langstrate aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Cornelis Gijsbert Gerit Beijkens waerover dit stuck zaijlants geweeght moet worden deen zijde ende tusschen erffenisse Gerit Gerit Willemssoon Veramelvoirt dander zijde streckende vande erffenisse de weduwe metter kijnderen Jan Goijart Peterssoon totten erffenisse Cornelis Geritssoon de Beir ut dicebat legittime etc. Geriden soone wijlen Geridt Willemssoon Veramelvoirt voirschreven sijne swager t samen met de gerechticheijt vande voirschreven wech .... alnoch den wech over seckere steeghe comende vande Langestrate aff met affgaen etc. warandiam (te waren) etc. ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. dach et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832