Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1615-14-7994-260v

Jan soone wijlen Mateus Wouter Smidts een stuck zaijland liggende in den Goorman twee lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als tselve gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse de weduwe metten kijnderen Cornelis Janssoon de Beir deen zijde ende tusschen erffenisse Adriaen Jan Somers met meer anderen dander zijde, streckende vande erffenisse Peter Jacob Jan Sijmonssoon? totter erffenisse Gerit Gerit Willemssoon Veramelvoirt die over dit stuck zaijlants behoorlijck geweecht sal worden ut dicebat legitime etc. Pauwelsen sijn soon Jan Mateus Wouter Smidts voirschreven tsamen mette gerechticheijt van de wech hiertoe behorende hem bij regte van tocht vande sijne kijnderen ... vuijt Machtelt dochter Gijsbert Willems sijne huijsvrouwe verweckt .... met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. dach xvi decembris 1615.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832