Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1616-14-7994-269r

Catharina dochtere wijlen Gijsbert Gerit Beijkens nagelaten weduwe wijlen Antonis Herman Janssoon met eenen momboir bij haer hiertoe gecozen ende metten heere gegeven alsoo als recht is, met Cornelis haren soone: een stuck zaijlants twee loopensaet sessenveertich roijen metten mate begrijpende gelegen binnen die parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Jan Denijs Hendrick Wouterssoon deen zijde ende tusschen erffenisse Geerit Herman Janssoon dander zijde, streckende vandie erffenisse Cornelis Peeter Meussoon totter gemeijnder strate ut dicebat, legitime etc. (zoals zij zeide, heeft wettelijk etc.) Willemen soone Jan Peeterssoon de jonge met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. dach xix januarij 1616 scabinij Baerdwijck et Mutssarts.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832