Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1616-14-7994-274v

Niclaes soone wijlen Hendrick Niclaes Voskens nagelaten weduwaer Engele sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Denijs Hendrick Wouterssoon soo veele sijne tochte is aengaande voor sijn selve, Niclaes soone Willem Jan Gijsbert Segers als man ende momboir Heeswich sijne huijsvrouwe dochtere Niclaes ende wijlen Engele voirschreven oock voor sijn selve ende Hendrick soone wijlen Denijs Hendrick Wouterssoon met Jannen soone wijlen Hendrick Niclaes Voskens voirschreven sijnde metten heere geordoneerde momboir ende toesiender over Jenneken oock dochtere Niclaes ende wijlen Engele voirschreven waerde welck zij met consent van de heere ons schepenen kennelijck een stuck waeren maeckende: een stuck zaijlants vier lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans soo groodt ende cleijn als t selve gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Cornelis Gerit Daniels deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Denijs Hendrick Wouterssoon dander zijde, streckende van seckere mestwech tot gemeijne strate soo sij seijden, hebben zo wettelijck ende erffelijck met consent als voor vercocht overgegeven ende opgedragen Jannen soone wijlen Denijs Hendrick Wouterssoon voirschreven met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. dach x februarij 1616, scabini Baerdwijck et Graeff.

Deselven in de qualiteijt ende manieren als voirs. een stucxken zaijlants een lopensaet ende vierentwintich roijen metter mate begrijpende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt inde Langstrate aldaer tusschen erffenisse Marten Jan Marten sGenen den zijde ende tusschen erffenisse Adriaen Gerit Meussoon dander zijde, streckende vande erffenisse de weduwe Gerit Goijart Peterssoon, totten Langstrate voirschreven ut dicebat legittime etc. ende consent ut supra Martenen soone wijlen Marten Jan sGenen voirschreven met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende alle commer etc., dach et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832