Menu

Documenten

Document R-1616-14-7994-283r

Michiel soone wijlen Denijs Stevenssoon als man ende momboir Geertruijdt sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Jan Goijaert Jan Reijnen een stuck zaeijlants een lopensaet achtien roijen ende een halff roije metter mate begrijpende gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten tCreijvenne aldaer tusschen erffenisse Adriaen Goijart Jan Michielssoon deen zijde, ende tusschen erffenisse Cornelis Peeter Jan Stevenssoon dander zijde, streckende vander erffenisse Jan Michiel Jan Denijs Meijnarts totter erffenisse Herman Janssoon de Roij ut dicebat legittime (zoals hij zeide, heeft wettelijk) etc. Cornelisen soone Peeter Jan Stevenssoon voirschreven met affgaen etc. warandiam (te waren) etc. ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen des heeren schauwe vanden arm vande waterlaet tonderhouden aenden westen eijnde tonderhouden naer ouder gewoonte ende want dit stuck zaeijlants egeene wech en is hebbende voirders dan vande Stockhasselse strate aff ende dat hij Cornelis coopere tselve vande Creijvense strate aff alwaer hij woonachtich is moet gebruijcken daertoe deselve nijet en can geraecken ten zij deselve come over den wech vande Creijvense strate ... Jannen Gerit Peeter Maes sGenen allet soo deselve coopere verclaerde daeromme soo iest dat voir ons schepenen ondergeschreven inne propren persoone is gecomen ende gecompareert die voirgenoemde Jan Gerit Peeter Maes sGenen ende heeft denselven Cornelisen coopere den wech voirgeschreven tot dit stuck zaeijlants soo veele hem aengaende is geaccordeert ende geconsenteert dat hij denselven sal mogen gebruijcken met behemelde ende gewaerde beesten ende anderssints nijet totten stuck erffen voiregeschreven sonder argelist datum xxiiii martij 1616 scabini Bardwijck et Mutsarts.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832