Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1616-14-7994-288v

Jan soone Jan Peeter de Wijze nagelaten weduwnaer Lijsbeth sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Gerrit Willemsoon Veramelvoirt uijt cracht van testament ende oock accoorde tussen hem ende sijne huijsvrouwe gepasseert sijnde, een stuck saijlants vijff vierdevaetsaet ofte daer omtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als tselve gelegen is binnen der parochie van Tilborgh ter plaetsche geheijten inde Langstraet aldaer tusschen erffenisse Pauwels Jan Mateus Smits deen zijde ende tusschen erffenissen Marten Jan Marten sGenen dander zijde, streckende van der gemeijne straet totten erfenisse Jan Jan Peter de Wijze ut dicebat legitime etc. Marten soone wijlen Jan Marten sGenen voorschreven met affgaen etc. warandian etc. ende dit vercopen etc. allen commer etc. datum et scabini ut supra (xxv aprilis 1616).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832