Menu

Documenten

Document R-1616-14-7994-289r

Jan sone Jan Peter sWijzen nagelaten weduwaer Lijsbeth sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Gerrit Willemssoon Veramelvoirt vuijt crachte van testamente ende oock accoord tusschen hem ende sijne huijsvrouwe vrinden gepasseert sijnde: een stuck saijlants vijff vierdevaetsaet oft daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten inde Langstraet aldaer tusschen erffenisse Pauwel Jan Mateus Smits deen zijde ende tusschen erffenisse Marten Jan Marten sGenen dander zijde, streckende vander gemeijne straet totter erffenisse Jan Jan Peter sWijsen ut dicebat legittime etc. Martenen soone wijlen Jan Marten sGenen voorschreven met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. dach et scabini ut supra (xxv aprilis 1616).
Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832