Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1616-14-7994-300r

Kennelijck zij eenen ijegeleijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven inne propre persoonen sijn gecomen ende gecompareert, Jan de jonge ende Jan doude gebroederen soonen wijlen Herman Cornelissoon van Heijst daer moeder aff was Cornelia dochtere wijlen Jan Claes Leijten voor hen selven sijnde deselve Jan de jonge nagelaten weduwaer Marie sijns huijsvrouwe dochtere wijlen Jan Willemssoon Meeussoon, Robbert soone wijlen Jan Willem Meussoon ende der voirschreve Jan doude alnoch sijnde metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over Peeteren, Willemen, Jacobben, Jannen doude ende Jannen de jonge, Adriana ende Marie gebroederen onmondige kijnderen Jans de jonge ende Marie voirschreven, die voirschreven Jan doude alnoch met Joosten soone wijlen Gijsmaer Joosten van Heddickhuijsen sijnde metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over Adriaenen, Cornelissen ... ende Peeterken onmondige kijnderen wijlen Hendrick Hermanssoon van Heijst voirgeschreven Peeter soone wijlen Adriaen Peeterssoon van Gilze als man ende momboir Aleijt sijnre huijsvouwe dochtere wijlen Hermans ende Marie voirschreven sijnde deselve Aleijt nagelaten weduwe wijlen Jan Jan Danielssoon oock voir sijn selven ende die ..genoemde Jan doude alnoch met Bartholomeus soone Peeter Willemssoon de Bondt sijnde metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over Jannen, Marie ende Jenneken broeder ende gesusteren onmondige kijnderen wijlen Jan Jan Danielssoon ende Aleijdt voirgeschreven voor welcke onmondige respective de momboirs ende toesienders voirgeschreven hen sterck waren maeckende ende hebben van de erffelijcken goeden naer doode van wijlen Hermannen ende Cornelia voirsgeschreven vervallen ende hen metten rechte van successie aangecomen seeckere erffdeijlinge aengegaen in vuegen ende manieren hiernaerbeschreven volgende,

Overmits dewelcker soo is de voirgeschreven Jannen doude te deele bevallen, ende sal hebben, houden ende erffelijck voir sijne portie besitten: een stuck zaeijlants geheijten de ..acker ses loopensaet achtentwintich roijen metter mate begrijpende gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse der kijnderen Hendrick Hermanssoon van Heijst hier midtsdesen affgepaelt deen zijde ende tusschen de gemeijne strate dander zijde ende oock deen eijnde hodende metten anderen eijnde aende erffenisse Jan Cornelis Meussoon, noch een stuck
beemden veertien lopensaet ofte daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn as t selve gelegen is onder de lande van Breda inde ... aldaer tusschen erffenisse ... deen zijde ende tusschen ... dander zijde streckende vande schausloodt totter seeckere hoijweije aldaer, noch een stuck beemden drije lopensaet of daer omtrent begrijpende nochtans etc. onder Gilze voirschreven ad locum inde Bloxkens aldaer tusschen erffenisse ... deen zijde ende tusschen erffenisse ... dander zijde streckende vander ... totter ... ende noch een stuck saijvelts wesende .... vier loopensaet of daeromtrent begrijpende gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Maesdijck aldaer tusschen den voirschreven Maesdijck deen zijde ende tusschen erffenisse der kijnderen Hendrick Hermans van Heijst hem tevoorens toebehoorende dander zijde, streckende vander Leije tot seeckere ... aldaer, alsoo zij seijden op welcke parcheelen de andere deijlluijden volcomentlijck hebben vertegen ten behoeve van Jannen doude soone wijlen Herman Cornelissoon ende Cornelia voirgeschreven met overgeven ende affgaen in manieren daertoe behoorlijck ende gewoonlijck sijnde gelovende op hen selve ende momboirs ende toesienders respective onder verbant der kijnderen daervoor zij hen sterck gemaeckt hebben goeden hebbende ende vercrijgende dit vertijen overgeven affgaen ende dese erffdeijlinge altijt vast ende stentich te houden ende in hennen namen doen houden sonder eenig wederseggen ende alle commer ofte calangie daerop comende altemael etc. vuijtgenomen dat die voirschreven Jan vuijt dit sijne gedeelte sal betalen vuijt het stuck lants voirschreven aende heer van Tilborch eenen cijns jaerlijx vuijten beemde van xiiii lopensaet sal gelden tien lopen roggen erffpachts aen ... binnen de stadt van Breda ... noch vuijten selven beemdt xii st i oirt jaerlijx cijns op Sinte Martens aende erffgenamen van Berchen ... te betalen ende daertoe vuijtte drije loopensaet beemde iii oirt ... cijns binnen der stadt van Breda aende heer rentmeester des ... prince van Orangie te betalen ende voirts alle schauw ende waterlaten te onderhouden daerinne ... ennichsints gehouden mochten wesen welcken pacht cijnsen ende schauwen metten waterlaten voorgeschreven die voirgenoemde Jan al soo sal gelden betalen afflosschen quijten vrijen ende onderhouden ten dage ende termijnen daertoe staande ende geordonneert sijnde dat dandere deijlluijden onbeschadicht sullen blijven nu ende ten eeuwige dagen welverstaende of die voirschreven Jannen op dit sijn gedeelte ennigen anderen commer sijnde off later gecomen na recht .... staet dat zij t selve malcanderen sullen helpen affdragen, op welck zij ... anderen die elck onder verbant als voor gelooff hebben te volbrengen ende sonder oppositie van recht ... sonder argelist dach vi ... 1616 scabinij Baerdwijck et Mutssarts parthijen hebben dit voir schepenen laten passeren vi meij 1616 en ... iiii augustij 1616.

Hiertegens soo is Jannen de jonge met sijne kijnderen te deele bevallen ende sal alsoo heben, houden ende besitten te weten die voirschreven Jan ten rechte van tochte ende sijne kinderen ten erffrechte een stuck zaijlants geheijten het Hoochlopensaet vier loopensaet min seven roijen metter mate begrijpende gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse de provisooren der Taeffele des Heijligen Geest binnen Tilborch met meer anderen deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Jan Danielssoon van Beurden met meer anderen dander zijde ende deselve Jan oock deen eijnde hodende metten anderen eijnde aen erffenissen der provisoren voirschreven, noch een stuck erffenisse tot weije liggende twee loopensaet ende seven roijen metter mate begrijpende gelegen binnen die parochie ende plaetse voirschreven, aldaer tusschen erffenisse Bartholomeus Jan Hendrixssoon deen zijde ende tusschen erffenisse der kijnderen Hendrick Hermanssoon van Heijst hem mits dese aengecomen dander zijde, streckende vander erffenisse Gerit Laureijs Jan Laureijs Eelkens, totter erffenisse der kijnderen Jan Jan Daniels hem mits desen aengecomen, noch een stuck beemden vier loopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. onder de Lande van Breda inde Vier Baenderen?, aldaer tusschen de Leije deen zijde ende ende tusschen de gemeijne Lantscheijdinge dander zijde, streckende vander erffenisse Hendrick Denijs Hendrick Wouters totter erffenisse Antonis Cornelis Wouterssoon, ende noch een stuck beemde vier loopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de Lande van Breda ende onder Gilze voirschreven ad locum dictum (ter plaatse genaamd) inde Bloxkens aldaer tusschen erffenisse der kijnderen Cornelis Embrecht Jan Meussoon aen beijde de zijden aenliggende, streckende vander erffenisse Antonis Cornelis Hendrix Beren totter erffenisse der kijnderen Gerit Peeter ... alsoo zij seijden, op welcke parchelen dandere partijen ende deijlluijden volcomenlijck hebben vertegen ten behoeve van Jannen de jonge soon wijlen Hermans ende Cornelia met sijne kijnderen, in maniere voirgeschreven, met ... etc., promitens etc. dit vertijen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat die voirschreven Jan de jonge ende sijne kijnderen hiervuijt sal gelden te weten vuijt de beemt inde Vier Baenderen 1 st ii oirt aen Lucas van Amerzoijen op Sint Denijs dach te betalen noch vuijt het beemdeken van vier loopensaeten 1 oirt chijns aende heere prince van Orangie jaerlijcx te betalen ende voirts alle schouwen etc. et reliqu pro ut ... litteris (en de rest als in bovenstaande brieven) dwelcke cijnsen etc. wel verstaende etc. dach et scabinij ut supra.

Hier tegens is die kijnderen Hendrick Hermans van Heijst te deele bevallen ende sullen hebben houden ende erffelijck voor henne portie besitten een stuck erffenisse tot weije ende ... malcanderen liggende ses lopensaet metter mate begrijpende gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen die Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Gerit Laureijs Jan Laureijs Eelkens met Jannen de jonge soone Herman Cornelissoon van Heijst met sijne kijnderen deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Herman ...soon de oude met meer anderen dander zijde, streckende vander erffenisse Jan Jan Danielssoon met meer anderen totter gemeijnder strate, noch een stuck beemde acht lopensaet ofte daeromtrent begrijpende gelegen binnen der parochie voirschreven ter plaetse geheijten inden Daelhem, aldaer tusschen erffenisse der weduwe Cornelis Willemssoon de Bondt met haere kijnderen deen zijde, ende tusschen erffenisse Willem Matijs Willemssoon met sijne kijnderen dander zijde streckende vander gemeijne Lantscheijdinge totter erffenisse Jan Joost Peeter Eelkens, ende noch een stuck beemden ... lopensaet of daeromtrent begrijpende gelegen binnen der parochie ende plaetse voirschreven, aldaer tusschen erffenisse Peeter Joost Eelkens deen zijde, ende tusschen erffenisse Cornelis Pauwels Crillarts met sijne kijnderen dander zijde, streckende vander Lantscheijdinge totter erffenisse der weduwe metter kijnderen Cornelis Peeter Jan Eelkens alsoo zij seijden, op welcke parchelen dandere deijlluijden volcomentlijck hebben vertegen ten behoeve vande kijnderen wijlen Hendrick Herman Cornelissoon van Heijst, voirgeschreven met overgeven etc. promitens etc. wel verstaende etc. vuijtgenomen dat deselve kijnderen vuijt de voirschreven twee beemden sullen gelden xiiii st cijns jaerlijx aende Bisschop der stadt van sHertogenbosch in twee roepen te betalen ende voirts alle schouwen, ende waterlaten te onderhouden welcke cijns metten schauwen etc. wel verstaende etc. dach et scabinij ut supra.

Hiertegens soo is Peeter Adriaenssoon van Gilze met sijne huijsvrouwe kijnderen te deele bevallen ende sullen hebben houden ende besitten, een stuck zaijlants drije loopensaet ende elffdalf roijen metter mate begrijpende gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Adriaen Gerit Meussoon deen zijde, ende tusschen erffenisse Jan Jan Danielssoon van Beurden dander zijde, streckende van den wech geheijten den Groenen wech, totter erffenisse Jan Hermans de Jonge met sijne kijnderen, ende die kijnderen Hendrick Hermans van Heijst hier aff gepaelt, noch een stuck erffen tot weije liggende drije lopensaet vierentwintich roijen ende drije vierendeel roijen metter mate begrijpende gelegen binnen der parochie ende plaetse voirschreven aldaer tusschen erffenisse Willem Jaspar Peeter Huijben deen zijde, ende tusschen seeckere gebuerwech dander zijde, streckende vander erffenisse Peeterken weduwe Cornelis Hendrick ... totter gemeijnder straet, noch een stuck beemden twee lopensaet off daeromtrent begrijpende gelegen binnen Gilze onder de Lande van Breda ... aldaer tusschen erffenisse de weduwe metter kijnderen Jan Wouter Adriaen Gerit Meussoon deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Cornelis Gerit Hermans dander zijde, streckende vander erffenisse der weduwe Jan Willem Maessoon tot op de nederstroom? aldaer ende noch een stuck beemden vier lopensaet ofte daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de parochie van Gilze voirschreven ad locum dictum (ter plaatse genaamd) inde Bloxkens aldaer tusschen erffenisse Cornelis Gerit Daniels deen zijde ende tusschen erffenisse Joost Willemsse de Beer met sijn kijnderen dander zijde, streckende vander erffenisse Antonis Cornelis Hendrix Beren, totter erffenisse Niclaes Jan Goijaerts, alsoo zij seijden op welcke parchelen dandere partijen ende deijlluijden volcomentlijck hebben vertegen ten behoeve van Peeter Adriaenssoon Peeter van Gilze ende sijnre huijsvrouwe kijnderen voirgeschreven met overgeven etc. promittens dit vertijen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat die voirschreven Peeter met sijnre huijsvrouwe kijnderen hiervuijt te betalen vuijt de twaelff lopensaet Bamis sal gelden ii st i oirt cijns jaerlijx aende cappelle te ... te betalen noch vuijten beemt van iii lopensaet ... penningen cijns aende hare prince van Orangie jaerlijx te betalen dwelcke cijns etc. dach et scabinij ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832