Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1617-14-7995-18v

Willem ende Aert gebroederen soonen wijlen Jan Geritssoon de Bondt als curateurs van erffgenamen wijlen Cornelis Jan Geritssoon de Bondt wijlen haer broeder een huijs hoff metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende inne al sulcke vuege grootte ende manieren als tselve gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Geridt Antonis Bartolomeussoon Verbunt waer de gemeijne waterlaet tusschen beijde is liggende deen zijde ende oock een eijnde ende tusschen erffenisse de heer? van Tilborch dander zijde hoodende metten anderen eijnde aen de gemeijne straet, ut decibat legittime et hereditarie vendiderunt et supportavit (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen soone wijlen Willem Janssoon van Aerl met affgaen etc. ende alle commer etc. des heere schauwwaterlaet tonderhouden naer oude gewoonte. Datum et scabini ut supra (1617).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832