Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1617-14-7995-40r

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voir ons schepenen ondergeschreven inne propre persoonen sijn gecomen ende gecompareert Peeter soone wijlen Adriaen Peter Danielssoon, daer moeder aff was Marie dochtere wijlen Gerit Peter Maes sGenen voir hem selven, Daniel soone Peeter Danielssoon met Jannen soone wijlen Geridt Peter Maes sGenen als momboir ende toesiender mette heere geordonneert over Maria ende Catarina gesusteren onmondige kijnderen wijlen Peeters ende wijlen Marie sijne huijsvrouwe voirschreven voir dewelcke deselve momboir ende toesiender int bijwesen derselve Marie met Goijarden soone wijlen Adriaen Jan Reijnen derselver kijnderen voir instonden ende deselffen mits desen, ende hebben vande naerbeschreven erffenissen naer dode des voirschreven Peeters ende Marie henne vader ende moeder vervallen seeckere erffdeijlinge aengegaen ende gemaeckt in vuegen ende manieren hiernaerbeschreven volgende,

Overmits der welcker soo sal die voirschreven Peeter bij lotinge hebben houden ende erffelijck voir sijne portie besitten: een schuer metten gronde ende erffenisse daer voir ende achter aenleggende tsamen vijff lopensaet of daerontrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t selve gelegen is binnen die parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hooleijnde, ......

Hiertegens soo is die voirschreven Marie te deele bevallen ende sal hebben houden ende erffelijck voir hare portie besitten: d oudt huijs mette grond ende erffenisse voir ende achter daeraen leggende ende daertoe behoirende vijff lopensaet ofte daerontrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als tselve gelegen is binnen der parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hooleijnde ....

Hiertegens soo is die voirschreven Catarina te deele bevallen ende sal hebben houden ende erffelijck voir hare portie besitten: een huijs hoff metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende anderhalff lopensaet of daerontrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t selve gelegen is binnen der parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen t Creijvenne aldaer tusschen erffenisse de weduwe metten nakijnderen Cornelis Adriaen Willemssoon deen zijde ende tusschen erffenisse Aert Adriaen Willem Goijaertssoon dander zijde, streckende vande erffenisse Jan Gerit Peeter Maes sGenen totter gemeijne strate, noch een stuck saeijlants een lopensaet of daerontrent begrijpende nochtans etc. binnen de parochie ende plaetse voirschreven, aldaer tusschen erffenisse Cornelis Peter Jan Stevenssoon aen beijde de zijde aenliggende, streckende vande erffenisse Adriaen Gerit Peter Maes sGenen, totten erffenisse Jacob Jan Sijmonssoon, ende noch een stuck erffen tot weije leggende een lopensaet ende ... roijen off daer omtrent begrijpende nochtans etc. binnen de parochie ende plaetse voirschreven aldaer tusschen erffenisse Aert Adriaen Willem Goijaerts met sijne kijnderen deen zijde, ende tusschen erffenisse Willem de voirschreven Aerts broeder dander zijde, streckende vande erffenisse Adriaen Gerit Meeussoon totter erffenisse Geridt Huijbert Gerit Danielssoon, alsoo sij seijden op welck voirschreven huijs hoff metten gronde ende erffenisse voirschreven die andere deijlluijden volcomentlijck hebben vertegen ten behoeve van Catarina voirschreven met affgaen etc. promitens ... Marie etc. ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat die voirschreven momboir ende toesiender vuijtte name van Catarina voirschreven hier vuijt sullen gelden tvijffde deel van een lopen rogge jaerlijx aen Sinte Catarina aultaer binnen de kercke van Tilborch te betalen ... daeraff sijnde, ende voirts alle schauwen waterlaeten ende andere gebuerlijcke rechten te gedogen ende onderhouden naer oude gewoonte ende soo verre die ... deijluijden daeraff onbeschadicht sullen blijven ... dag et scabinij ut supra (viii maij 1617, scabinij Baerwijck et Cauwenberg).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832