Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1617-14-7995-58v

Jan ende Adriaen gebroederen soonen wijlen Jan Vranck Janssoon daer moeder aff was Joistken dochtere wijlen Jan Wouter Geritssoon voor hen selve ende die voirschreven Jan alnoch als momboir met Danielen soone wijlen Adriaen Cornelis Mutssarts als vader over Joisten bij naer mondich ende Peeteren gebroederen soonen sijns Daniels bij den selven Danielen ende vuijt Aleijdt sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Jan Vrancken Janssoon ende Joistkens voirschreven wettelijck verweckt sijnde ende die voirschreven Adriaen met Peeteren soone wijlen Cornelis Hendrick Beren diemen noemt Munster sijnde metten heere geordinneerde momboir ende toesiender over Peteren, Joisten Mateusen, Jenneken, IJda, Aleijdt ende Lijsbeth gebroederen ende gesusteren onmondige kijnderen wijlen Jan Vranck Jansoon ende Joistkens voirschreven, Wouter soone wijlen Sibbrecht Hendrick Peijmans daer moeder aff was Barbara dochtere wijlen Willem Mutsarts voir sijn selven ende dieselver Wouter alnoch als recht van vuijtcoope hebbende van Hendricken soone wijlen Jacob Willem Mutsarts, Lijsbeth dochtere wijlen Sibbrechts ende Barbara voirschreven met eenen momboir bij haer hiertoe vercozen oock voir haer selven ende die voirschreven Wouter alnoch vuijtten name van Jannen onmondige soone Niclaes daer moeder aff was Geertruit dochter Sibbrechts ende Barbara voirschreven ende Jan soone wijlen Willem Denijs als man ende momboir Hendrixkens sijnre huijsvrouwe dochtere Sibbrecht ende Barbara voirschreven Jan soone Adriaen Peeter Gijben vuijtten name van Adriana dochtere wijlen Corstiaen Laureijssoon daer moeder aff was ... dochtere wijlen Willem Mutsarts voirdewelcke deselve Jan mits volcomen procuratie hen voir ons schepenen ondergeschreven gegeven sterck was maeckende, Jacob soone wijlen Jan Lemmens als man ende momboir Jennekens sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Steven Claes Huijben daer moeder aff was Jenneken dochtere wijlen Jan Wouterssoon, ende grootmoeder Aleijdt dochtere wijlen Mateus Wouter Geritssoon, Jacob soone wijlen Adriaen Janssoon van Oirt als man ende momboir Anna sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Stevens ende Jennekens voirschreven in presentie derselver Anna die hierinne heeft geconsenteert ende Jan ende Peeter gebroederen soonen wijlen Denijs Lambrecht Hendrixs daer grootmoeder aff was Aleijdt dochtere wijlen Mateus Wouter Gerits voirschreven oock voir hen selven ende voirts alle de voirschreven persoonen als erfgenamen van wijlen Goijart Mateus Wouter Geritssoon vande vaderlijcke zijde instaende ende hen sterck maeckende voor deselve erffgenamen die voirdere van dese zijde mochten wesen Een schuer metten gronde ende erffenisse daeraen leggende ende daertoe behoirende twee lopensaet ende achtentwintich roijen metter mate begrijpende gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Postelstraet aldaer tusschen erffenisse Jan Hendrick Denijs Hendrick Wouterssoon doir den erffgenamen Goijart Mateus Wouterssoon vande moederlijcke zijde aen hem vercocht deen zijde ende tusschen erffenisse Adriaen Adam Cornelissoon dander zijde, streckende vander voirschreven strate geheijten de Postelstrate, totter erffenisse Sijmon Peeter Jan Reijnen ende oock Adriaen Adam Cornelissoon, noch een stuck saeijlants drij lopensaet metter mate begrijpende gelegen binnen der parochie ende plaetse voirschreven aldaer tusschen erffenisse Adriaen Peeter Adriaenssoon deen zijde, ende tusschen erffenisse Jan Hendrick Denijs Wouterssoon voirschreven vanden voirschreven erffgenamen Goijart Mateus Wouterssoon van de moederlijcke zijde gecocht dander zijde, streckende vander erffenisse Sijmon Peeter Jan Reijnen, totter Postelstraet voirschreven ende noch een stuck erffen tot weije leggende drije loopensaet vijffendertich roijen ende deen vierendeel roijs metter mate begrijpende gelegen binnen der parochie ende plaetse voirschreven aldaer tusschen erffenisse Jan Hendrick Denijs Hendrick Wouterssoon deen zijde ende tusschen erffenisse Sebastiaen Adriaen Peeter Adriaenssoon dander zijde, ende oock deen eijnde, hoodende metten anderen eijnde aender gemeijnder strate ut dicebant legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (zoals zij zeiden hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) naer voirgaende sondaegse proclamatie ten affhange voir alle man Hendricken soone wijlen Denijs Hendrick Wouterssoon ten behoeffe sijns Hendricx soone met affgaen ende vertijen als dat gewoonlijck ende recht is gelovende die voirschreven erffgenamen onder t verbant van henne persoonen ende goeden hebbende ende vercrijgende ende voirts alle andere daervoir zij hen sterck gemaeckt ende ingestaen hebben goeden oock hebbende ende vercrijgende dese voirschreven parchelen te waren als men los ende vrij erffen schuldich is te waren ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc. Baerdwijck et Heijst.

Die selve een stuck beemden sesthien lopensaet ende vijffendertich roijen metter mate begrijpende gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten voir de Broeck inde Nieuvelden, aldaer tusschen erffenisse Peeter Cornelis Hendrick Beren deen zijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Cornelis Mutsarts dander zijde, streckende vander gemeijnte van Tilborch ende Goirle totten schauwaterlaet aldaer ut dicebant legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (zoals zij zeiden hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) naer voirgaende sondaegse proclamatie ende voir alle man Hendricken soone wijlen Denijs Hendrick Wouterssoon met affgaen etc. warandiam (te waren) etc. ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen des heeren schauwen vande waterlaet tonderhouden naer ouder gewoonte dach et scabinij ut supra.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832