Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1617-14-7995-73r

Jan, Gerit soone wijlen Gerit Willemsoon Veramelvoirt als man ende momboir Engel sijne huijsvrouw, Wouter soone Cornelis Jan Willemsoon van Gorp als man ende momboir Anna sijne huijsvrouwe Daniel soone Adriaen Gerit Vrancken als man ende momboir Jenneken sijne huijsvrouwe ende Daniel soone wijlen Jan Laureijs als man ende momboir Peterken sijne huijsvrouwe broeder ende susteren kijnder wijlen Cornelis Jansen de Beir, daer moeder aff was Anna dochter wijlen Sebastiaen Crillarts vijff sesde gedeelte onbedeijlt een huijs hoff turffschop schuer metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende vier lopensaet ofte daer omtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t selve gelegen is binnen de parochie van Tilborg ter plaetsche geheijten aende Hasselt inde Langstraet aldaer tusschen erffenissen Pauwels Jan Mateus Wouter Smits deen zijde ende tusschen erffenissen Wouter Cornelis Janssoon van Gorp voorschreven dander zijde, streckende vande erffenisse Adriaen Gerit Meussoon totten Langstraet voorschreven ut dicebat legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Cornelis soone wijlen Cornelis Janssoon de Beir ende Anna voorschreven hunne broeder ende swager dijen tresterende sesde gedeelte is toebehorende met affgaen etc. warandian etc. ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat de voorgeschreven coperse vuijt dit selve huijs hoff schuer turffschop ende erffenisse sal gelden ses carolus jaerlijx met allen de achterstelle daeraff onbetaelt staende aende erffgenamen Peeter Jan Reijnen noch de somme van twee hondert achtentnegentich ... eens metten onbetaelde intresten aen Adriaen Cornelissoon van Heijst te betalen, noch de somme van twee carolus guldens jaerlijx met alle de achter... of soo veel min ofte meer alsnog aende clooster van Wijmelenberg binnen de stadt van s Hertogenbosch schuldich is te betaelen, noch twee loopen roggen jaerlijx aende Heijlige Geest binnen Tilborch te betalen met den onbetaelde achterstelle daeraff vervallen, noch aen Jan Cornelissoon van Beurden d'oude xxx jaerlijx metten achterstelle daeraff onbetaelt staende, noch ... oirt aen de heeren van Tilborch jaerlijx op Sint Stevens dach te betalen, ende noch eene cijns jaerlijx aenden Heijligen Geest binnen Tilborch metten achterstelle te betalen, twelcke de voorschreven Cornelissen alsoo sal gelden voldoen afflossen quijten ende vrijen ten dage ende termijnen daertoe staende ende geordonneert sijne dat de vercoperen daeraff onbeschadigt sullen sijn ende blijven, daarvoor oock sijne persoon ende alle sijne goeden hebbende ende vercrijgende etc., dach xvii decembris 1617.

Kennelijck sij eenen igenlijck dat voor ons schepenen ondergenoemd inne propere persoone sijn gecoomen ende gecompareert Cornelis ende Jan gebroeders soone wijlen Cornelis Janssoon de Beir daer moeder aff was Anna dochter wijlen Huijbert Crillarts, Gerit soone wijlen Gerit Willemssoon Veramelvoirt als man ende momboir Engele sijne huijsvrouwe, Wouter soone Cornelis Jan Willemssoon van Gorp als man ende momboir Anna sijne huijsvrouwe ... inde qualiteijt van de voorschreven ... van seeckere hiernaer beschreven erffenisse naer doode der voorschreven Anna vervallen eene erffdeijlingh aengegaen in vuege ende maniere hiernaer beschreven volgende,

Overmits dewelcke soo sal den voorschreven Cornelis hebben houden ende erffelijck besitten een stuck saijlants geheijten Truijenacker twee lopensaet of daer omtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de parochie van Tilborg ter plaetsche geheijten aende Hasselt inde Langstrate aldaer tusschen erffenissen Daniel Adriaen Gerit Vrancken deen zijde, ende tusschen erffenissen Peeter Cornelis Jan Meussoon dander zijde, streckende van de voorschreven Langstrate totten erffenissen der erffgenamen Gerit Herman Janssoon,

Waertegens den voorschreven Jan ende Daniel Jan Laureijssoon samen sullen hebben ende erffelijck tsamen onbedeijlt besitten een stuck saijlants vier lopensaet of daer omtrent begrijpende nochtans soo groodt ende cleijn als t selve gelegen is binnen de parochie ende plaetse voorscheven aldaer tusschen erffenissen Cornelis sijnen broeders ende swagers deen zijde ende tusschen erffenisse de weduwe metter kijnders Jan Peeter Geritssoon dander zijde, streckende vande Langstrate voorschreven totten erffenisse Antonis Peter Michielssoon .... een stuck tot weije liggende twee lopensaet ofte daer omtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als tselve gelegen is binnende parochie ende plaetse voorschreven aldaer tusschen erffenisse Jan Cornelis Jan Meussoon deen zijde ende tusschen erffenisse Cornelis Cornelissoon de Beir hem te vorens toebehorende dander zijde, streckende vanden erffenisse Gerit Gerit Willemssoon Veramelvoirt hem te vorens in besit hebbende totten Langstraet voorschreven,

Waertegens de voorschreven Wouter Cornelis Janssoon van Gorp vuijten name sijne huisvrouwe sal hebben houden ende erffelijck besitten een stuck zaeijlants vijff lopensaet ofte daer omtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de parochie ende plaetse voorschreven aldaer tusschen erffenisse Pauwels Jan Mateus Wouter Smits deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Cornelis Janssoon de Beir dander zijde, streckende vande erffenisse Gerit Gerit Willemssoon Veramelvoirt totten Langstrate voorschreven,

Waertegens de voorschreven Gerit Gerit Willemssoon Veramelvoirt vuijtten name van sijne huijsvrouwe sal hebben houden ende erffelijck besitten een stuck zaeijlants vijff lopensaet ofte daer omtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t'selve gelegen is binnen de parochie ende plaetse voorschreven dit stuck zaijlants geheijten de Goorman aldaer tussen erffenisse ... Denis deen zijde ende tusschen erffenisse Pauwel Jan Mateus Wouter Smits dander zijde, streckende vanden erffenisse Peeter Jacob Jan Sijmons totten erffenisse Adriaen Gerit Meussoon,

Waertegens de voorschreven Daniel Adriaen Gerit Vrancken vuijtten name van sijne huijsvrouwe sal hebben houden ende erffelijck besitten een stuck zaijlant twee lopensaet ofte daer omtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t selve gelegen is binnen de parochie ende plaetse voorschreven aldaer tusschen erffenisse Jan Adriaen Willem Goijaertsoon deen zijde ende tusschen erffenisse Cornelis Cornelis Janssen de Beir voorschreven dander zijde, streckende vande erffenisse de erffgenamen Gerit Herman Janssen totten Langstraet voorschreven,

Waertegens de voorschreven ... hebben, houden ende erffelijck besitten een stuck beemd met ... vier lopensaeten ofte daer omtrent begrijpende nochtans soo groodt ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie voorschreven ende ter plaetsche geheijten .... tselve stuck beemde aldaer tusschen erffenisse de weduwe metter kijnderen Adriaen Gerit Meussoon metter kijnder deen zijde ende oock een eijnde ende tusschen erffenisse Jan Herman Cornelissoon de jonge met sijne kijnderen dander zijde, hoodende metten anderen eijnde aende gemeijnte van Tilborch ende Goirle, in welck parcheel van beemde dese condividenten elck .....

Waertegens Cornelis Cornelis Janssoon de Beir sal hebben houden ende effelijck besitten een stuck ... onbedeijlt liggende inne al sulcken vuegen grootte ende manieren als tselve gelegen is onder de Heerlijckheijt van Venloon opde Loonse moere, alsoo sij seijde, op welck parcheel de voorgenoemde deijleluijden volcomentlijck hebben vertegen deenen tot den anders behoeve hebben vercopers met overgeven ende affgaen in maniere daertoe behoorlijck ende gewoonlijck sijnde gelovende elck onder verbant henne persoonen ende goeden hebbende ende vercrijgende dit vertijen overgeven affgaen ende dese erffdeijlinge altijt vast ende stendic te houden ende in sijne name te doen houden sonder wederseggen ende alle commer oft calangie daerop comende altemael aff te doen malcanderen vuijtgenomen dat de voorschreven Jan ende Daniel Jan Laureijssoon vuijt de weije sullen gelden eenen cijns jaerlijx aende ..... sonder argelist dach et scabini ut supra (xvii decembris 1617).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832