Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1618-14-7995-106r

Jan soone wijlen Cornelis Jansens de Beer ende Danielsoone wijlen Jan Laureijs Wijten als man ende momboir van Peterken sijne huijsvrouwe dochter wijlen Cornelis Jansen de Beer voorschreven een stuck erffenisse ende weijde liggende twee lopensaet ofte daer omtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse geheijten aende Hasselt inde Langstraet, aldaer tusschen erffenisse Jan Cornelis Jan Meussoone d'een sijde, ende tusschen erffenisse Cornelis Cornelis Janssoone de Beer dander sijde, streckende vande erffenisse Gerrit Gerrit Willemsoon Veramelvoort totten gemeijnde straet vande Langstraat voorschreven ut dicebat legitime et hereditarie vendidit et supperavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Cornelis soone wijlen Cornelis Janssoon de Beer voorschreven henne broeder ende swager respective met affgaen etc. warandiam etc ende dit vercope etc. alle commer etc. vuijtgenomen dat de voorschreven coper hier vuijt sal gelden 7 oirt cijns jaerlijcx aenden bisschop der stadt van tshertogenbosch te betaelen, dach x februarij 1618Zoeken in website: De Hasselt voor 1832